ارشد 96-باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-بیماری شناسی گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-بیوتکنولوژی کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-بیوشیمی بالینی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-تاریخ

دریافت
۰ نظر

ارشد 96-ترویج و آموزش کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-توسعه روستایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-حشره شناسی کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان فرانسه و آلمانی-کد رشته های (1130-1116-1108)

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان های باستانی ایران

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان و ادبیات اردو

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زیست شناسی جانوری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زیست شناسی دریا

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زیست شناسی گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

دریافت

۰ نظر

شرکت ۷۳۵ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۷ / کاهش ۱۰۰ هزار نفری داوطلبان

مشاور عالی سازمان سنجش از رقابت بیش از ۷۳۵ هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷ خبر داد و گفت: آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.

۰ نظر

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-طراحی پارچه و لباس

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-طراحی شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-طراحی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم اقتصادی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم زمین

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم شناختی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم و مهندسی آب

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم و مهندسی باغبانی

دریافت

۱ نظر

ارشد 96-علوم و مهندسی جنگل

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم و مهندسی شیلات

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم و مهندسی صنایع غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-علوم و مهندسی محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-فرش

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-فیزیولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-ادیان

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآنی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام

دریافت

۱ نظر

ارشد 96-مجموعه امور فرهنگی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه ایمنی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه حسابداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه روان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه ریاضی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زبان آلمانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زبان روسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زبان عربی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زبان فرانسه

دریافت

۱ نظر

ارشد 96-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم اطلاعاتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم تربیتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم دام و طیور

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه علوم محیط زیست

دریافت
۰ نظر

ارشد 96-مجموعه فلسفه

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه فوتونیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه فیزیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مدیریت

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مرتع و آبخیزداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی برق

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی شیمی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی عمران

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی معماری کشتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی مکانیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی نفت

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه مهندسی هوافضا

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه هنرهای موسیقی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مددکاری اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدرسی معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدیریت اطلاعاتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدیریت بحران

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدیریت جهانگردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدیریت دریایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدیریت کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مدیریت و کنترل بیابان

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مشاوره

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مطالعات جهان

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مطالعات دفاعی استراتژیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی پلیمر

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی در سوانح طبیعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی صنایع

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی طراحی محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی فضای سبز

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی معدن

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی مکانیک بیوسیستم

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی نساجی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-مهندسی نقشه برداری

دریافت

۰ نظر

بسته آموزش مجازی ویژه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تهیه شد

مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت گفت: بسته آموزشی ویژه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تهیه شده که به صورت مجازی ارائه خواهد شد.

۰ نظر

ارشد 96-نانوفناوری-نانومواد

دریافت

۰ نظر

شیوه نامه واحدهای مهارت محور داروسازی در ابتدای ۹۷ اجرایی می شود

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی از تدوین و اجرای شیوه نامه های استاندارد برای ارائه واحدهای مهارت محور در ابتدای سال ۹۷ خبر داد.

۰ نظر

ارشد 96-نمایش عروسکی

دریافت

۰ نظر

مرداد؛ برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی و ارزشیابی ها

آزمون کاردانی به کارشناسی مرداد ۹۷ برگزار خواهد شد. در این ماه چهار آزمون مربوط به ارزشیابی داروسازی و دندانپزشکی نیز برگزار می شود.

۰ نظر

ارشد 95-آماد

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش شنیداری-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-اطلاعات استراتژیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-اقیانوس شناسی فیزیکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-انگل شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-ایران شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-باستان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-بافت شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-بیوتکنولوزی کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-بیوشیمی بالینی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-پژوهش علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-ترویج و آموزش کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-توسعه روستایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-حشره شناسی کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان فرانسه مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان فرانسه و آلمانی کد رشته های (1130-1116-1108)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان های باستانی ایران

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زبان و ادبیات اردو

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-زیست شناسی دریا

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-طراحی پارچه و لباس

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-طراحی شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-طراحی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-علم اطلاعات و دانش شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-علوم تربیتی2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-علوم و مهندسی صنایع غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-فرش

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-فیزیولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

مهلت ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه امیرکبیر تا ۱۶ اسفند

مهلت ثبت نام برای مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۸ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۶ اسفندماه ادامه دارد.

۰ نظر

آغاز مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ۹۷ از امروز / امکان ویرایش اطلاعات

مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز مهلت مجدد ثبت نام در کنکور سراسری ۹۷ از امروز یکشنبه ۱۳ اسفند خبر داد و گفت: داوطلبان تا ۱۶ اسفند ۹۶ امکان ثبت نام و ویرایش اطلاعات دارند.

۰ نظر

از سوی دانشگاه آزاد، دستورالعمل معافیت و سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول اعلام شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه دستورالعمل معافیت تحصیلی و اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل را ابلاغ کرد.

۰ نظر

فردا آخرین فرصت ثبت نام در آزمون ارشد ۹۷ گروه علوم پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: فرصت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم پزشکی فردا ۱۳ اسفند پایان می پذیرد.

۰ نظر

ارشد 95-قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه آمار

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی4

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی5

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ایمنی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه تاریخ

دریافت

۰ نظر

شرایط ثبت نام در دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

جزئیات ثبت نام و آزمون یازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان آلمانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه حسابداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه دریانوردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ریاضی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان روسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان عربی

دریافت

۰ نظر