ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آزمون دکتری ۱۳۹۳

  • ۱۰۹
  کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)

دانلود 2101 - علوم جغرافیایی /1
دانلود 2102 - علوم جغرافیایی /2
دانلود 2103 - علوم جغرافیایی /3
دانلود 2104 - علوم جغرافیایی /4
دانلود 2105 - علوم جغرافیایی /5
دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود 2107 - مجموعه علوم تاریخی /1
دانلود 2108 - مجموعه علوم تاریخی /2
دانلود 2109 - مجموعه علوم تاریخی /3
دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1
دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2
دانلود 2113 - حقوق عمومی
دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود 2115 - حقوق بین الملل عمومی
دانلود 2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود 2117 - مجموعه علوم سیاسی
دانلود 2118 - مجموعه مدیریت
دانلود 2119 - حسابداری
دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود 2121 - مجموعه فلسفه
دانلود 2122 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود 2123 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود 2124 - مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود 2125 - مجموعه علوم تربیتی /4
دانلود 2126 - مجموعه علوم تربیتی /5
دانلود 2127 - مجموعه علوم تربیتی /6
دانلود 2128 - مجموعه علوم تربیتی /7
دانلود 2130 - مجموعه علوم تربیتی /8
دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانلود 2132 - سنجش واندازه گیری
دانلود 2133 - مجموعه روان شناسی
دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسی
دانلود 2135 - محیطزیست
دانلود 2136 - مجموعه کارافرینی
دانلود 2137 - اینده پژوهی
دانلود 2138 - مجموعه الهیات /1
دانلود 2139 - مجموعه الهیات /2
دانلود 2140 - مجموعه الهیات /3
دانلود 2141 - مجموعه الهیات /4
دانلود 2143 - مجموعه کلام
دانلود 2144 - فقه شافعی
دانلود 2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز
دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز
دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود 2149 - مجموعه مالی
دانلود 2150 - مطالعات زنان
دانلود 2151 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود 2152 - مجموعه تربیت بدنی /1
دانلود 2153 - مجموعه تربیت بدنی /2
دانلود 2154 - مجموعه تربیت بدنی /3
دانلود 2155 - مجموعه تربیت بدنی /4
دانلود 2156 - مجموعه تربیت بدنی /5
دانلود 2201 - علوم زمین /1
دانلود 2202 - علوم زمین /2
دانلود 2203 - علوم زمین /3
دانلود 2204 - علوم زمین /4
دانلود 2205 - علوم زمین /5
دانلود 2206 - علوم زمین /6
دانلود 2208 - علوم زمین /7
دانلود 2209 - علوم زمین /8
دانلود 2210 - علوم زمین /9
دانلود 2211 - مجموعه شیمی /1
دانلود 2212 - مجموعه شیمی /2
دانلود 2213 - مجموعه شیمی /3
دانلود 2214 - مجموعه شیمی /4
دانلود 2215 - مجموعه شیمی /5
دانلود 2218 - فیتوشیمی
دانلود 2219 - هواشناسی
دانلود 2220 - زیست شناسی /1
دانلود 2221 - زیست شناسی /2
دانلود 2222 - زیست شناسی /3
دانلود 2223 - علوم جانوری /1
دانلود 2224 - علوم جانوری /2
دانلود 2225 - علوم جانوری /3
دانلود 2226 - زیست شناسی /4
دانلود 2227 - بیوشیمی
دانلود 2228 - زیست شناسی /5
دانلود 2229 - زیست شناسی /6
دانلود 2230 - بیوفیزیک
دانلود 2231 - زیست فناوری میکروبی
دانلود 2232 - امار
دانلود 2233 - مجموعه ریاضی /1
دانلود 2234 - مجموعه ریاضی /2
دانلود 2235 - فیزیک دریا
دانلود 2236 - زیست شناسی دریا
دانلود 2237 - نانوفیزیک
دانلود 2238 - مجموعه فیزیک
دانلود 2239 - فوتونیک
دانلود 2240 - ژئوفیزیک /1
دانلود 2241 - ژئوفیزیک /2
دانلود 2242 - ژئوفیزیک /3
دانلود 2243 - ژئوفیزیک /4
دانلود 2244 - نانوشیمی
دانلود 2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود 2246 - بیوانفورماتیک
دانلود 2247 - علوم کامپیوتر
دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختی
دانلود 2301 - مجموعه مهندسی برق /1
دانلود 2302 - مجموعه مهندسی برق /2
دانلود 2303 - مجموعه مهندسی برق /3
دانلود 2304 - مجموعه مهندسی برق /4
دانلود 2305 - مجموعه مهندسی برق /5
دانلود 2306 - مجموعه مهندسی برق /6
دانلود 2307 - مجموعه مهندسی عمران /1
دانلود 2308 - مجموعه مهندسی عمران /2
دانلود 2309 - مجموعه مهندسی عمران /3
دانلود 2310 - مجموعه مهندسی عمران /4
دانلود 2311 - مجموعه مهندسی عمران /5
دانلود 2312 - مجموعه مهندسی عمران /6
دانلود 2313 - مجموعه مهندسی عمران /7
دانلود 2314 - مجموعه مهندسی عمران /8
دانلود 2315 - مجموعه مهندسی عمران /9
دانلود 2316 - مجموعه مهندسی عمران /10
دانلود 2317 - مهندسی نقشه برداری /1
دانلود 2318 - مهندسی نقشه برداری /2
دانلود 2319 - مهندسی نقشه برداری /3
دانلود 2320 - مهندسی نقشه برداری /4
دانلود 2321 - مجموعه مهندسی مکانیک /1
دانلود 2322 - مجموعه مهندسی مکانیک /2
دانلود 2323 - مجموعه مهندسی مکانیک /3
دانلود 2324 - مجموعه مهندسی مکانیک /4
دانلود 2325 - مجموعه مهندسی مکانیک /5
دانلود 2326 - مجموعه مهندسی مکانیک /6
دانلود 2327 - مجموعه مهندسی مکانیک /7
دانلود 2328 - مجموعه مهندسی مکانیک /8
دانلود 2329 - مجموعه مهندسی مکانیک /9
دانلود 2330 - مهندسی دریا
دانلود 2331 - مهندسی هوا-فضا/1
دانلود 2332 - مهندسی هوا-فضا/2
دانلود 2333 - مهندسی هوا-فضا/3
دانلود 2334 - مهندسی هوا-فضا/4
دانلود 2335 - مهندسی معدن /1
دانلود 2336 - مهندسی معدن /2
دانلود 2337 - مهندسی معدن /3
دانلود 2338 - مهندسی معدن /4
دانلود 2339 - مجموعه مهندسی پلیمر/1
دانلود 2341 - مجموعه مهندسی پلیمر/2
دانلود 2343 - مهندسی محیطزیست /1
دانلود 2344 - مهندسی محیطزیست /2
دانلود 2345 - مهندسی محیطزیست /3
دانلود 2346 - مهندسی محیطزیست /4
دانلود 2347 - مهندسی پزشکی /1
دانلود 2348 - مهندسی پزشکی /2
دانلود 2349 - مهندسی پزشکی /3
دانلود 2350 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود 2353 - مهندسی نفت -مخازن
دانلود 2354 - مهندسی کامپیوتر/1
دانلود 2355 - مهندسی کامپیوتر/2
دانلود 2356 - مهندسی کامپیوتر/3
دانلود 2359 - مهندسی موادومتالورژی
دانلود 2360 - مهندسی شیمی /1
دانلود 2361 - مهندسی شیمی /2
دانلود 2362 - مهندسی شیمی /3
دانلود 2363 - علوم وفناوری نانو/1
دانلود 2364 - علوم وفناوری نانو/2
دانلود 2365 - مهندسی هسته ای /1
دانلود 2366 - مهندسی هسته ای /2
دانلود 2367 - مهندسی هسته ای /3
دانلود 2369 - مهندسی هسته ای /4
دانلود 2370 - مهندسی نساجی /1
دانلود 2371 - مهندسی نساجی /2
دانلود 2372 - مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود 2373 - مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود 2401 - مجموعه محیطزیست /1
دانلود 2402 - مجموعه محیطزیست /2
دانلود 2403 - مجموعه محیطزیست /3
دانلود 2404 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود 2405 - مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود 2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1
دانلود 2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2
دانلود 2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3
دانلود 2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4
دانلود 2411 - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1
دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2
دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3
دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4
دانلود 2416 - اقتصادکشاورزی
دانلود 2418 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1
دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2
دانلود 2420 - مجموعه علوم خاک /1
دانلود 2421 - مجموعه علوم خاک /2
دانلود 2422 - مجموعه علوم خاک /3
دانلود 2423 - مجموعه علوم خاک /4
دانلود 2424 - مجموعه علوم دامی /1
دانلود 2425 - مجموعه علوم دامی /2
دانلود 2426 - مجموعه علوم دامی /3
دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسی اب /1
دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسی اب /2
دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسی اب /3
دانلود 2430 - هواشناسی کشاورزی
دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود 2435 - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود 2437 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1
دانلود 2438 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2
دانلود 2439 - حشره شناسی کشاورزی
دانلود 2440 - بیماری شناسی گیاهی
دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانلود 2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانلود 2444 - مجموعه شیلات /1
دانلود 2445 - مجموعه شیلات /3
دانلود 2447 - مجموعه شیلات /2
دانلود 2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1
دانلود 2449 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /2
دانلود 2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3
دانلود 2451 - کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود 2452 - مجموعه علوم طیور
دانلود 2453 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3
دانلود 2501 - مدیریت پروژه وساخت
دانلود 2502 - معماری
دانلود 2503 - شهرسازی
دانلود 2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود 2505 - مرمت /1
دانلود 2506 - مرمت /2
دانلود 2609 - فیزیک پزشکی
دانلود 2601 - امارزیستی
دانلود 2602 - اموزش بهداشت
دانلود 2603 - انگل شناسی پزشکی
دانلود 2604 - ایمنی شناسی پزشکی
دانلود 2605 - بیوشیمی بالینی
دانلود 2606 - ژنتیک پزشکی
دانلود 2608 - فیزیولوژی
دانلود 2610 - ویروس شناسی پزشکی
دانلود 2612 - زیست فناوری پزشکی
دانلود 2613 - بهداشت حرفه ای
دانلود 2614 - علوم تشریحی
دانلود 2615 - پرستاری
دانلود 2616 - بهداشت محیط
دانلود 2617 - باکتری شناسی پزشکی
دانلود 2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود 2619 - قارچ شناسی پزشکی
دانلود 2701 - جراحی دامپزشکی
دانلود 2702 - مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود 2703 - بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود 2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود 2705 - رادیولوژی دامپزشکی
دانلود 2706 - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود 2707 - پاتولوژی دامپزشکی
دانلود 2708 - بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود 2709 - بیوشیمی
دانلود 2710 - بهداشت ابزیان
دانلود 2711 - بهداشت موادغذایی
دانلود 2714 - انگل شناسی دامپزشکی
دانلود 2715 - باکتری شناسی
دانلود 2716 - ویروس شناسی
دانلود 2718 - ایمنی شناسی
دانلود 2719 - بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود 2722 - فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود 2723 - فیزیولوژی
دانلود 2724 - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود 2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود 2801 - زبان وادبیات فارسی
دانلود 2802 - زبان وادبیات عرب
دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود 2805 - مجموعه زبان روسی
دانلود 2806 - زبان المانی
دانلود 2807 - اموزش زبان انگلیسی
دانلود 2808 - زبان وادبیات انگلیسی
دانلود 2809 - ترجمه
دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسی
دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی

 

  دفترچه شماره 2
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (1)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (2)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (3)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (4)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود گروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)
دانلود گروه آزمایشی علوم پزشکی (2)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی