ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آزمون دکتری ۱۳۹۶

  • ۱۱۶

 

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود مدیریت
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم شناسی و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه - منطق
دانلود فلسفه - علم 
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود جمعیت شناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانلود الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات - ادیان و عرفان
دانلود الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود  الهیات - کلام 
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی پلیمر        
دانلود شیمی کاربردی       
دانلود آب و هواشناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانلود زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
دانلود علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری          
دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری        
دانلود علوم جانوری -تکوینی       
دانلود زیست شناسی -سلولی وملکولی     
دانلود بیوشیمی  
دانلود زیست شناسی -ژنتیک ملکولی           
دانلود زیست شناسی -میکروبیولوژی           
دانلود هواشناسی
دانلود               بیوفیزیک               
دانلود زیست فناوری میکروبی     
دانلود آمار   
دانلود ریاضی محض     
دانلود      ریاضی کاربردی          
دانلود فیزیک دریا          
دانلود زیست شناسی دریا    
دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلود فیزیک        
دانلود فوتونیک         
دانلود ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلود ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلود ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلود     ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلود  علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود  ریززیست فناوری               
دانلود  بیوانفورماتیک      
دانلود  علوم کامپیوتر  
دانلود  علوم شناختی         
دانلود  مهندسی برق -الکترونیک        
دانلود  مهندسی برق -مخابرات      
دانلود  مهندسی برق -قدرت      
دانلود مهندسی برق -کنترل       
دانلود مهندسی عمران -سازه    
دانلود  مهندسی عمران -زلزله           
دانلود  مهندسی عمران -ژئوتکنیک       
دانلود  مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود  مهندسی عمران -راه وترابری        
دانلود مهندسی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلود مهندسی عمران -حمل ونقل                      
دانلود مهندسی عمران -مدیریت ساخت                    
دانلود  مهندسی عمران -محیطزیست                    
دانلود  مهندسی نقشه برداری -ژئودزی         
دانلود مهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری          
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی   
دانلود  مهندسی مکانیک -ساخت وتولید    
دانلود  مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات     
دانلود مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی     
دانلود  مهندسی دریا        
دانلود  مهندسی هوافضا-ائرودینامیک        
دانلود  مهندسی هوافضا-جلوبرندگی        
دانلود  مهندسی هوافضا-سازه های هوایی      
 دانلود مهندسی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل      
 دانلود  مهندسی معدن -اکتشاف    
دانلود   مهندسی معدن -استخراج    
دانلود  مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی    
 دانلود مهندسی معدن -مکانیک سنگ        
 دانلود  مهندسی پلیمر-پلیمر       
 دانلود مهندسی پلیمر-رنگ          
دانلود  مهندسی محیطزیست -منابع اب              
 دانلود مهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب            
 دانلود  مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد        
 دانلود  مهندسی محیطزیست -الودگی هوا            
دانلود                    مهندسی پزشکی -بیوالکتریک                                 
دانلود   مهندسی پزشکی -بیومکانیک         
دانلود  مهندسی پزشکی -بیومتریال  
 دانلود                                            مهندسی صنایع                                                       
دانلود                        مهندسی نفت -اکتشاف                            
 دانلود  مهندسی نفت       
 دانلود مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم    
 دانلود مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود   مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی   
دانلود   مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش         
 دانلود مهندسی فناوری اطلاعات           
 دانلود مهندسی موادومتالورژی          
 دانلود  مهندسی شیمی   
 دانلود  مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی            
 دانلود  فناوری نانو-نانومواد     
 دانلود              فناوری نانو-نانوالکتریک                   
 دانلود  مهندسی هسته ای -کاربردپرتوها   
 دانلود  مهندسی هسته ای -راکتور                 
 دانلود  مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی   
 دانلود  مهندسی هسته ای -گداخت     
 دانلود مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی           
 دانلود  مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف               
 دانلود مهندسی سیستم های انرژی    
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازی           
 دانلود معماری       
 دانلود                             مدیریت پروژه                                     
دانلود  بیولوژی واناتومی چوب        
 دانلود  علوم ومهندسی ابخیزداری             
 دانلود مدیریت وکنترل بیابان     
 دانلود  علوم ومهندسی مرتع       
 دانلود شیلات -تولیدوبهره برداری     
 دانلود  شیلات -عمل اوری       
 دانلود تکثیروپرورش ابزیان     
 دانلود علوم جنگل -جنگل شناسی       
 دانلود علوم جنگل -مهندسی جنگل  
 دانلود  علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی      
 دانلود بیماری شناسی گیاهی           
 دانلود  حشره شناسی کشاورزی 
 دانلود توسعه کشاورزی         
 دانلود ترویج واموزش کشاورزی  
 دانلود بوم شناسی زراعی        
 دانلود             بیوتکنولوژی کشاورزی                    
 دانلود علوم علف های هرز        
دانلود   زراعت
 دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
 دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
 دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب         
 دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
 دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
 دانلود  علوم دامی    
 دانلود مدیریت منابع خاک         
 دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
 دانلود صنایع خمیروکاغذ     
 دانلود فراورده های چندسازه چوب              
 دانلود  مهندسی اقتصادکشاورزی          
دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
 دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
 دانلود مکانیزاسیون کشاورزی         
 دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم          
 دانلود  زبان وادبیات عرب    
 دانلود             مطالعات زنان           
 دانلود  مجموعه علوم سیاسی            
  دانلود حقوق نفت وگاز    
  دانلود حقوق خصوصی      
  دانلود حقوق بین الملل عمومی     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
  دانلود  حقوق عمومی  
  دانلود روان شناسی 
  دانلود سنجش واندازه گیری     
  دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
  دانلود اموزش عالی 
 دانلود  تکنولوژی اموزشی  
 دانلود  روان شناسی تربیتی      
 دانلود           محیطزیست            
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود      آموزش زبان انگلیسی       
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلود جراحی دامپزشکی         
دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلود رادیولوژی دامپزشکی 
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلود بهداشت موادغذایی  
دانلود بهداشت خوراک دام   
دانلود اپیدمیولوژی       
دانلود انگل شناسی دامپزشکی   
دانلود باکتری شناسی       
دانلود ویروس شناسی  
دانلود قارچ شناسی        
دانلود ایمنی شناسی   
دانلود بیوتکنولوژی   
دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود  سم شناسی         
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی       
دانلود فیزیولوژی        
دانلود اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود  بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلود اموزش زبان فرانسه   
دانلود زبان فرانسه    
دانلود اموزش زبان روسی
دانلود اموزش زبان المانی  
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه       
دانلود زبان شناسی   
دانلود فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود زمین شناسی نفت          
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
دانلود زمین شناسی اب شناسی     
دانلود فیتوشیمی
دانلود هواشناسی  
دانلود مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
دانلود بیوشیمی

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی