ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آزمون ورودی هفتم

 • ۵۹۸

تیزهوشان ششم 1396

۰ نظر

تیزهوشان ششم 1395

تیزهوشان ششم 1393۰ نظر

تیزهوشان ششم 1392نظر

تیزهوشان ششم 1391

آزمون ورودی دهم

 • ۶۳۳

تیزهوشان نهم 1396 نظر

تیزهوشان نهم 1395۰ نظر

تیزهوشان نهم 1394 نظر

تیزهوشان نهم 1393

۰ نظر

تیزهوشان نهم 1392 تهران

تیزهوشان نهم 1396

 • ۸۳۰

دریافت

تیزهوشان نهم 1395

 • ۷۶۰

دریافت

تیزهوشان نهم 1394

 • ۷۵۴

دریافت

تیزهوشان نهم 1393

 • ۷۶۹

دریافت

تیزهوشان نهم 1392 تهران

 • ۶۹۹

دریافت

تیزهوشان ششم 1396

 • ۷۰۴

دریافت

تیزهوشان ششم 1395

 • ۷۴۹

دریافت

تیزهوشان ششم 1393

 • ۷۶۷

دریافت

تیزهوشان ششم 1392

 • ۷۱۴

دریافت

تیزهوشان ششم 1391 تهران

 • ۷۵۷

دریافت