آموزش ریاضی / کار با کسرها

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها را یاد بگیرید. همچنین با انواع کسرها را در این ویدئو آشنا می شوید.


۰ نظر

آموزش ریاضی / اتحادها_2

در این ویدئو به حل مثال برای اتحاد مربع دو جمله ای پرداخته شده است. مثال های دیگر را در ویدئوهای بعدی ببینید.۰ نظر

آموزش ریاضی / اتحادها_1

در این ویدئو به تعریف اتحادها پرداخته شده است. در ویدئوهای بعدی به حل مثال با استفاده از این درس می پردازیم.۰ نظر
از آموزش لذت ببرید :)