ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1396

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1395

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1395

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1395

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1394

 • ۶۱۰

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1394

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1394

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1393

 • ۶۷۵

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1393

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1393

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1392

 • ۶۶۷

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1392

 • ۶۷۴

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد1391

 • ۷۸۲

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1390

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1390

 • ۶۶۱

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1389

 • ۷۱۰

دریافت

امتحانات نهایی / تجربی

 • ۸۵۳

ریاضی3 تجربی

زمین شناسی

زیست شناسی2

شیمی3

عربی3

فیزیک3 تجربی

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3

امتحانات نهایی / ریاضی

 • ۸۶۶

جبر و احتمال

حسابان

شیمی3

عربی3

فیزیک3

هندسه2

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3