ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1396

 • ۵۴۶

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1395

 • ۵۳۴

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1395

 • ۵۴۷

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1395

 • ۵۸۵

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1394

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1394

 • ۵۵۹

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1394

 • ۵۳۱

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1393

 • ۶۱۳

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1393

 • ۵۵۸

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1393

 • ۵۴۹

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-دی 1392

 • ۶۲۰

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1392

 • ۶۲۵

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد1391

 • ۶۹۷

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-شهریور 1390

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1390

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهایی ادبیات فارسی3-خرداد 1389

 • ۶۵۷

دریافت

امتحانات نهایی / تجربی

 • ۸۰۱

ریاضی3 تجربی

زمین شناسی

زیست شناسی2

شیمی3

عربی3

فیزیک3 تجربی

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3

امتحانات نهایی / ریاضی

 • ۸۱۲

جبر و احتمال

حسابان

شیمی3

عربی3

فیزیک3

هندسه2

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3