ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

پذیرش دانشجوی بدون کنکور از سایر دانشگاه‏ها در دانشگاه علم و صنعت

 • ۵

دانشگاه علم و صنعت نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز از سایر دانشگاه ‏ها در مقطع ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طریق «آیین ‏نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان» را اعلام کرد.

آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۴

 • ۶
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود 1104 - مجموعه زبان عربی
دانلود 1105 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود 1107 - مجموعه تاریخ
دانلود 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
دانلود 1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
1110 - مجموعه زبان شناسی
دانلود 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود 1116 - مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود 1120 - مجموعه زبان فرانسه
دانلود 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دانلود 1122 - مجموعه زبان روسی
دانلود 1123 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود 1124 - مجموعه زبان المانی
دانلود 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
زبان فرانسه 
1126 - مجموعه حقوق
دانلود 1127 - مجموعه ایرانشناسی
دانلود

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دانلود 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود 1129 - زبان وادبیات اردو
دانلود 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود 1131 - مجموعه مطالعات جهان
دانلود 1132 - مجموعه باستان شناسی
دانلود 1133 - مجموعه روانشناسی
دانلود 1134 - مجموعه حسابداری
دانلود 1137 - مطالعات زنان
دانلود 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود 1139 - مددکاری اجتماعی
دانلود 1140 - پژوهش علوم اجتماعی
دانلود 1142 - مجموعه مدیریت

دانلود دفترچه شماره 1

دانلود دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 - مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود 1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود 1155 - اطلاعات استراتژیک
دانلود 1156 - اماد
دانلود 1157 - مدیریت بحران
دانلود 1201 - مجموعه علوم زمین
دانلود 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 - مجموعه شیمی
دانلود 1204 - مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 - مجموعه فوتونیک
دانلود 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود 1207 - اماروکاربردها
دانلود 1208 - ریاضیات وکاربردها
دانلود 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود 1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود 1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود 1215 - محیطزیست دریا
دانلود 1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود 1219 - مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 - مجموعه مهندسی برق
دانلود 1253 - مجموعه مهندسی نفت
دانلود 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود 1257 - مهندسی شیمی
دانلود 1259 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود 1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود 1264 - مجموعه مهندسی عمران
دانلود 1266 - مجموعه دریانوردی
دانلود 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 - مجموعه مهندسی معدن
دانلود 1272 - مجموعه مهندسی مواد
دانلود 1273 - نانوفناوری -نانومواد
دانلود 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود 1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود 1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود 1285 - مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود 1288 - مدیریت نساجی
دانلود 1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود 1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود 1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود 1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود 1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود 1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود 1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود 1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود 1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود 1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود 1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود 1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود 1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود 1313 - مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود 1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود 1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود 1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود 1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود 1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود 1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود 1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود 1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود 1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود 1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود 1327 - مدیریت کشاورزی
دانلود 1328 - مهندسی فضای سبز
دانلود 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود 1351 - طراحی شهری
دانلود 1352 - مجموعه معماری
دانلود 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود 1356 - نمایش عروسکی
دانلود 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود 1362 - طراحی صنعتی
دانلود 1363 - فرش
دانلود 1364 - طراحی پارچه ولباس
دانلود 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
دانلود 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
دانلود 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود 1509 - بیوشیمی بالینی
دانلود 1510-سم شناسی
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح جمعه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر جمعه


آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

 • ۴
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - مجموعه علوم اقتصادی

دریافت دفترچه
1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - مجموعه تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1123 - مجموعه علوم تربیتی /2
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - مجموعه ایرانشناسی
 دریافت دفترچه

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

 دریافت دفترچه 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - مجموعه باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1140 - پژوهش علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
 دریافت دفترچه 1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
 دریافت دفترچه 1201 - مجموعه علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره2

1205 - مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 - مجموعه آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - محیطزیست دریا
 دریافت دفترچه 1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - مجموعه علوم شناختی

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 - مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مجموعه مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1266 - مجموعه دریانوردی
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
 دریافت دفترچه 1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
 دریافت دفترچه 1285 - مجموعه بیوتکنولوژی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1288 - مدیریت نساجی
 دریافت دفترچه 1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
 دریافت دفترچه 1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مجموعه منابع طبیعی - بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
 دریافت دفترچه 1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1126 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه


آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶

 • ۵
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - ادیان
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه 1148- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
 دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه 1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 -  آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 - زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه 1285 - مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1311 - علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 - بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1326 - شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق


آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۷

 • ۶

آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸

 • ۵
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه

1101 - زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 - مجموعه علوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - ادیان
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربیتی
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مجموعه اطلاعات
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دریافت دفترچه 1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 -  آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 - زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه 1285 - مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه 1294 -  ایمنی - بهداشت و محیط زیست
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1311 - علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 - بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه 1510- سم شناسی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد 1110 - عصر پنجشنبه

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نمره منفی ندارد

 • ۴۵۱

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه ۲۳ آذرماه برگزار می شود و نمره منفی ندارد.

دانشگاه شریف دانشجو ارشد بدون کنکور پذیرش می کند

 • ۳۳۴

دانشگاه صنعتی شریف برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

آزمون فراگیر ارشد پیام نور ۲۳ آذر برگزار می شود (آغاز توزیع کارت از سه شنبه)

 • ۳۳۵

آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ صبح روز جمعه ۲۳ آذر ۹۷ برگزار و کارت آزمون از سه شنبه توزیع می شود.

جزئیات ثبت نام در کنکور ارشد ۹۸ و المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

 • ۳۶۳

جزئیات ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور اعلام شد.

آغاز ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸ از بهمن ماه/ پذیرش در ۸۵ رشته

 • ۳۸۸

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۸ از ۳۰ بهمن آغاز می شود و آزمون در خرداد ۹۸ برگزار می شود.

تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۹۷ لغو شد/ اجرای تکمیل ظرفیت فقط در دکتری

 • ۳۴۸

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی برگزار نمی شود. این مرحله تنها برای رشته های دکتری تخصصی انجام خواهد شد.

تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی فقط در رشته های مورد نیاز

 • ۳۳۴

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اخذ مجوز تکمیل ظرفیت برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه علوم پزشکی خبر داد.

امشب آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد فراگیر پیام نور

 • ۴۰۰

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (نوبت بهمن ۹۷) ساعت ۲۴ امشب ۶ آبان ۹۷ پایان می پذیرد.

کنکورهای ارشد و دکتری سال ۹۷ تکمیل ظرفیت ندارند

 • ۴۹۳

مرحله تکمیل ظرفیت برای کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) و کارشناسی ارشد گروه پزشکی و دکتری تخصصی علوم پایه و بهداشت در سال ۹۷ اجرا نمی شود.

ارشد 96-آماد

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 96-آمار

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 96-اطلاعات استراتژیک

 • ۵۳۷

دریافت

ارشد 96-اقتصاد کشاورزی

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 96-اقیانوس شناسی فیزیکی

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 96-اکوهیدرولوژی

 • ۵۴۷

دریافت

ارشد 96-انگل شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۷

دریافت

ارشد 96-ایران شناسی

 • ۵۵۰

دریافت

ارشد 96-ایمنی شناسی دامپزشکی

 • ۵۹۵

دریافت

ارشد 96-باستان شناسی

 • ۵۴۱

دریافت

ارشد 96-بافت شناسی دامپزشکی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 96-باکتری شناسی دامپزشکی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-بیماری شناسی گیاهی

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 96-بیوتکنولوژی کشاورزی

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 96-بیوشیمی بالینی

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 96-تاریخ

 • ۵۰۹
دریافت

ارشد 96-ترویج و آموزش کشاورزی

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 96-توسعه روستایی

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 96-حشره شناسی کشاورزی

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه و آلمانی-کد رشته های (1130-1116-1108)

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه حقوق

 • ۵۰۷

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه زبان شناسی

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-زبان های باستانی ایران

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات اردو

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی جانوری

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی دریا

 • ۵۵۹

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی گیاهی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 96-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 96-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • ۴۷۶

دریافت

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره1

 • ۵۳۲

دریافت

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره2

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-طراحی پارچه و لباس

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-طراحی شهری

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 96-طراحی صنعتی

 • ۵۴۸

دریافت

ارشد 96-علوم اقتصادی

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 96-علوم زمین

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-علوم شناختی

 • ۵۵۷

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی آب

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی باغبانی

 • ۵۷۴

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی جنگل

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی شیلات

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی محیط زیست

 • ۵۶۲

دریافت

ارشد 96-فرش

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-فیزیولوژی دامپزشکی

 • ۵۲۲

دریافت

ارشد 96-قارچ شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-ادیان

 • ۵۲۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآنی

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام

 • ۵۹۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه امور فرهنگی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه ایمنی صنعتی

 • ۴۷۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه حسابداری

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه حقوق

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه روان شناسی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه ریاضی

 • ۴۶۳

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان آلمانی

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان انگلیسی

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان روسی

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان شناسی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان عربی

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان فرانسه

 • ۶۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • ۴۵۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم اجتماعی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم اطلاعاتی

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم تربیتی

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم جغرافیایی

 • ۴۶۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم دام و طیور

 • ۴۷۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم کامپیوتر

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم محیط زیست

 • ۴۹۸
دریافت

ارشد 96-مجموعه فلسفه

 • ۴۷۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه فوتونیک

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه فیزیک

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره1

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره2

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مرتع و آبخیزداری

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه معماری

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی برق

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی شیمی

 • ۴۶۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی عمران

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی معماری کشتی

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی مکانیک

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی نفت

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی هوافضا

 • ۴۵۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای موسیقی

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

 • ۴۶۹

دریافت

ارشد 96-محیط زیست

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-مددکاری اجتماعی

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مدرسی معارف اسلامی

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مدیریت اطلاعاتی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 96-مدیریت بحران

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت جهانگردی

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت دریایی

 • ۵۳۶

دریافت

ارشد 96-مدیریت کشاورزی

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت و کنترل بیابان

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

 • ۴۵۵

دریافت

ارشد 96-مشاوره

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 96-مطالعات جهان

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-مطالعات دفاعی استراتژیک

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-مطالعات زنان

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 96-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-مهندسی پلیمر

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی در سوانح طبیعی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 96-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 96-مهندسی صنایع

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی طراحی محیط زیست

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مهندسی فضای سبز

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 96-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی معدن

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 96-مهندسی مکانیک بیوسیستم

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی نساجی

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی نقشه برداری

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-نانوفناوری-نانومواد

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 96-نمایش عروسکی

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 95-آماد

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش شنیداری-دفترچه شماره2

 • ۵۵۸

دریافت

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی-دفترچه شماره1

 • ۵۳۳

دریافت

ارشد 95-اطلاعات استراتژیک

 • ۵۳۴

دریافت

ارشد 95-اقیانوس شناسی فیزیکی

 • ۵۴۸

دریافت

ارشد 95-انگل شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-ایران شناسی

 • ۵۵۸

دریافت

ارشد 95-ایمنی شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۲

دریافت

ارشد 95-باستان شناسی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-بافت شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-باکتری شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۷

دریافت

ارشد 95-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-بیوتکنولوزی کشاورزی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-بیوشیمی بالینی

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-پژوهش علوم اجتماعی

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-ترویج و آموزش کشاورزی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-توسعه روستایی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 95-حشره شناسی کشاورزی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره2

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه مجموعه حقوق

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه و آلمانی کد رشته های (1130-1116-1108)

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-زبان های باستانی ایران

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-زبان و ادبیات اردو

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-زیست شناسی دریا

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 95-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 95-طراحی پارچه و لباس

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 95-طراحی شهری

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 95-طراحی صنعتی

 • ۵۴۴

دریافت

ارشد 95-علم اطلاعات و دانش شناسی

 • ۴۸۰

دریافت

ارشد 95-علوم تربیتی2

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 95-فرش

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 95-فیزیولوژی دامپزشکی

 • ۴۸۴

دریافت

فردا آخرین فرصت ثبت نام در آزمون ارشد ۹۷ گروه علوم پزشکی

 • ۶۴۳

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: فرصت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم پزشکی فردا ۱۳ اسفند پایان می پذیرد.

ارشد 95-قارچ شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه آمار

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی2

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی4

 • ۵۲۵

دریافت