ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

دانلود سوالات امتحانات نهایی با پاسخ تشریحی

 • ۴۹۵

سوالات امتحان نهایی با پاسخ تشریحی برای سال های مختلف را می تونید از لینک های زیر دانلود کنید.

ریاضی فیزیک   /   تجربی   /   انسانی

دانلود نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی

 • ۶۱۵

نمونه سوالات امتحان نهایی به همراه پاسخ تشریحی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1396

 • ۵۵۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1395

 • ۵۵۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1395

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1396

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1395

 • ۵۵۲

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1395

 • ۵۶۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1394

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1395

 • ۵۶۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1394

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1395

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1394

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1394

 • ۶۴۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1393

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1396

 • ۵۴۶

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1394

 • ۵۹۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1393

 • ۵۴۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1395

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1394

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1393

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1395

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1393

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1392

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1395

 • ۵۴۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1393

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1392

 • ۵۶۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1394

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1393

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1392

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1396

 • ۵۵۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1394

 • ۵۳۶

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1392

 • ۵۶۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1391

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1395

 • ۵۳۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1394

 • ۵۴۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1396

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1391

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1391

 • ۵۶۷

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1395

 • ۵۵۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1393

 • ۵۸۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1395

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1390

 • ۶۲۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1390

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1395

 • ۵۴۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1393

 • ۵۳۶

دریافت

امتحان نهاییعربی3 انسانی-شهریور 1395

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1390

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1390

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1394

 • ۵۴۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1393

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1395

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1396

 • ۵۵۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1389

 • ۵۹۱

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1394

 • ۵۵۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1392

 • ۵۵۴

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1394

 • ۵۴۴

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1395

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1387

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1394

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1392

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1394

 • ۵۷۰

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1395

 • ۵۳۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1385

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1393

 • ۵۲۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1392

 • ۵۴۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1394

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1395

 • ۵۳۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1396

 • ۵۴۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1393

 • ۵۲۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1391

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1393

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1394

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1395

 • ۶۲۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1393

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1391

 • ۵۴۱

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1393

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1394

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1395

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1392

 • ۵۴۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1391

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1393

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1394

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1395

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1391

 • ۵۸۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1390

 • ۵۲۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1392

 • ۶۱۲

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1393

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1394

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1391

 • ۵۲۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1396

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1392

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1393

 • ۵۶۷

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1394

 • ۵۵۸

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1391

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1395

 • ۶۷۳

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1391

 • ۵۵۲

دریافت

امتحان نهایی زیستشناسی2-خرداد 1393

 • ۵۳۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1394

 • ۵۵۷

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1390

 • ۷۰۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1395

 • ۵۴۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1391

 • ۵۳۱

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1392

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1393

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1396

 • ۵۴۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1394

 • ۵۴۳

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1391

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1391

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1393

 • ۵۶۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1395

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1394

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1390

 • ۵۶۲

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1391

 • ۵۶۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1393

 • ۵۶۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1395

 • ۵۸۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1394

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1396

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1390

 • ۵۹۷

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1392

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1395

 • ۵۵۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1393

 • ۶۹۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1395

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1396

 • ۵۶۹

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1391

 • ۵۶۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1394

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1393

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1395

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1395

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1391

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1394

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1393

 • ۵۸۳

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1395

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1395

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1396

 • ۵۴۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1394

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1392

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1394

 • ۵۵۱

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1395

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1395

 • ۵۸۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1393

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1391

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1394

 • ۵۲۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1394

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1395

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1393

 • ۵۸۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1391

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1394

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1394

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1395

 • ۵۵۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1393

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1391

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1393

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1394

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1394

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1392

 • ۵۳۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1390

 • ۵۸۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1393

 • ۵۳۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1393

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1394

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1391

 • ۵۵۴

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1396

 • ۵۵۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1393

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1393

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1394

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1391

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1395

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1392

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1393

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1393

 • ۵۸۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1390

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1395

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1391

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1392

 • ۵۴۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1393

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1389

 • ۵۵۱

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1395

 • ۵۵۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1391

 • ۶۶۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1392

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1393

 • ۵۸۰

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-خرداد 1396

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1394

 • ۵۳۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1391

 • ۵۸۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1391

 • ۶۶۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1392

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-دی 1395

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1394

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1390

 • ۵۷۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1391

 • ۵۴۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1391

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-خرداد 1395

 • ۵۸۲

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1394

 • ۶۲۳

دریافت

امتحان نهایی جامعه شناسی2-خرداد 1396

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1390

 • ۵۴۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1391

 • ۶۱۴

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-دی 1394

 • ۵۵۷

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1393

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی جامعه شناسی2-دی 1395

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1390

 • ۵۵۹

دریافت

امتاح نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1390

 • ۵۵۸

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-شهریور 1394

 • ۵۵۱

دریافت