ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

امتحانات نهایی+پاسخ تشریحی

 • ۱۰۲۲

رشته تحصیلی خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1396

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1395

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1395

 • ۶۲۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1396

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1395

 • ۵۷۷

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1395

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1394

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1395

 • ۵۹۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1394

 • ۵۸۹

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1395

 • ۶۱۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1394

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1394

 • ۶۵۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1393

 • ۶۴۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1396

 • ۵۶۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1394

 • ۶۰۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1393

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1395

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1394

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1393

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1395

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1393

 • ۵۹۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1392

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1395

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1393

 • ۵۶۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1392

 • ۵۸۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1394

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1393

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1392

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1396

 • ۵۶۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1394

 • ۵۵۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1392

 • ۵۷۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1391

 • ۵۹۱

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1395

 • ۵۴۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1394

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1396

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1391

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1391

 • ۵۸۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1395

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1393

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1395

 • ۶۲۲

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1390

 • ۶۴۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1390

 • ۵۸۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1395

 • ۵۵۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1393

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهاییعربی3 انسانی-شهریور 1395

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1390

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1390

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1394

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1393

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1395

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1396

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1389

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1394

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1392

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1394

 • ۵۵۴

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1395

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1387

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1394

 • ۵۶۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1392

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1394

 • ۵۸۹

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1395

 • ۵۵۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1385

 • ۶۰۸

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1393

 • ۵۴۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1392

 • ۵۶۴

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1394

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1395

 • ۵۵۳

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1396

 • ۵۶۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1393

 • ۵۴۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1391

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1393

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1394

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1395

 • ۶۴۱

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1393

 • ۵۶۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1391

 • ۵۵۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1393

 • ۵۸۲

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1394

 • ۶۱۳

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1395

 • ۶۱۳

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1392

 • ۵۶۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1391

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1393

 • ۵۹۶

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1394

 • ۶۱۴

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1395

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1391

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1390

 • ۵۴۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1392

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1393

 • ۶۱۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1394

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1391

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1396

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1392

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1393

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1394

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1391

 • ۵۸۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1395

 • ۶۹۱

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1391

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی زیستشناسی2-خرداد 1393

 • ۵۴۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1394

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1390

 • ۷۲۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1395

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1391

 • ۵۴۵

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1392

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1393

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1396

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1394

 • ۵۶۲

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1391

 • ۶۱۴

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1391

 • ۶۱۱

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1393

 • ۵۸۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1395

 • ۵۸۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1394

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1390

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1391

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1393

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1395

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1394

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1396

 • ۶۲۴

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1390

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1392

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1395

 • ۵۷۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1393

 • ۷۲۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1395

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1396

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1391

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1394

 • ۶۲۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1393

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1395

 • ۵۸۱

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1395

 • ۶۵۹

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1391

 • ۵۹۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1394

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1393

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1395

 • ۵۹۱

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1395

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1396

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1394

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1392

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1394

 • ۵۷۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1395

 • ۶۲۳

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1395

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1393

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1391

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1394

 • ۵۴۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1394

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1395

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1393

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1391

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1394

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1394

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1395

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1393

 • ۶۲۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1391

 • ۶۲۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1393

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1394

 • ۵۷۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1394

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1392

 • ۵۴۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1390

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1393

 • ۵۵۳

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1393

 • ۶۲۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1394

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1391

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1396

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1393

 • ۵۸۸

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1393

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1394

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1391

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1395

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1392

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1393

 • ۶۱۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1393

 • ۶۰۳

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1390

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1395

 • ۵۸۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1391

 • ۶۱۵

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1392

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1393

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1389

 • ۵۶۹

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1395

 • ۵۷۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1391

 • ۶۸۴

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1392

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1393

 • ۶۰۳

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-خرداد 1396

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1394

 • ۵۵۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1391

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1391

 • ۶۸۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1392

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-دی 1395

 • ۶۲۲

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1394

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1390

 • ۵۹۱

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1391

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1391

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-خرداد 1395

 • ۶۰۲

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1394

 • ۶۴۳

دریافت

امتحان نهایی جامعه شناسی2-خرداد 1396

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1390

 • ۵۶۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1391

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-دی 1394

 • ۵۷۴

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1393

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی جامعه شناسی2-دی 1395

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1390

 • ۵۷۶

دریافت

امتاح نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1390

 • ۵۸۱

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-شهریور 1394

 • ۵۷۰

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1393

 • ۵۷۲

دریافت