ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

امتحانات نهایی+پاسخ تشریحی

 • ۱۰۹۵

رشته تحصیلی خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1396

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1395

 • ۶۲۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1395

 • ۶۷۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1396

 • ۶۵۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1395

 • ۶۲۴

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1395

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1394

 • ۶۴۷

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1395

 • ۶۴۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1394

 • ۶۳۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1395

 • ۶۶۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1394

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1394

 • ۷۰۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1393

 • ۶۹۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1396

 • ۶۰۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1394

 • ۶۵۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1393

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1395

 • ۶۴۴

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1394

 • ۶۳۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1393

 • ۶۱۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1395

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-دی 1393

 • ۶۳۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1392

 • ۶۶۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1395

 • ۶۱۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1393

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1392

 • ۶۲۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1394

 • ۶۲۳

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1393

 • ۶۲۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1392

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1396

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1394

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1392

 • ۶۱۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1391

 • ۶۳۷

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1395

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1394

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1396

 • ۶۳۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1391

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1391

 • ۶۲۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1395

 • ۶۱۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1393

 • ۶۵۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1395

 • ۶۷۱

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-شهریور 1390

 • ۶۸۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1390

 • ۶۲۷

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1395

 • ۶۰۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1393

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهاییعربی3 انسانی-شهریور 1395

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی هندسه2-خرداد 1390

 • ۶۴۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1390

 • ۶۱۸

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1394

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1393

 • ۶۲۲

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1395

 • ۶۵۶

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1396

 • ۶۲۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1389

 • ۶۴۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1394

 • ۶۱۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1392

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1394

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1395

 • ۶۳۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1387

 • ۶۴۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1394

 • ۶۲۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1392

 • ۶۲۴

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1394

 • ۶۵۱

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1395

 • ۵۹۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1385

 • ۶۴۸

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1393

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1392

 • ۶۱۰

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1394

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1395

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1396

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1393

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-دی 1391

 • ۶۳۹

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1393

 • ۶۴۴

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1394

 • ۶۵۴

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1395

 • ۶۹۲

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1393

 • ۶۱۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1391

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1393

 • ۶۲۵

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1394

 • ۶۷۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1395

 • ۶۶۹

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1392

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-خرداد 1391

 • ۶۵۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1393

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1394

 • ۶۵۹

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1395

 • ۶۵۰

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-دی 1391

 • ۶۳۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 تجربی-شهریور 1390

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1392

 • ۶۷۹

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-دی 1393

 • ۶۵۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1394

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1391

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1396

 • ۶۴۰

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1392

 • ۶۱۲

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1393

 • ۶۳۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1394

 • ۶۲۵

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-خرداد 1391

 • ۶۱۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1395

 • ۷۴۷

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-دی 1391

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی زیستشناسی2-خرداد 1393

 • ۵۹۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1394

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی فلسفه و منطق-شهریور 1390

 • ۷۷۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1395

 • ۶۱۰

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1391

 • ۵۸۳

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1392

 • ۶۱۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1393

 • ۶۳۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1396

 • ۶۱۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1394

 • ۶۰۵

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-خرداد 1391

 • ۶۶۳

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-شهریور 1391

 • ۶۶۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1393

 • ۶۳۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1395

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1394

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی عربی3 انسانی-شهریور 1390

 • ۶۱۲

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1391

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1393

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1395

 • ۶۴۵

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1394

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1396

 • ۶۷۷

دریافت

امتحان نهایی زیست شناسی2-خرداد 1390

 • ۶۵۹

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1392

 • ۶۵۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1395

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1393

 • ۷۷۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1395

 • ۶۸۶

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1396

 • ۶۴۵

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1391

 • ۶۱۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1394

 • ۶۶۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1393

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1395

 • ۶۱۶

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1395

 • ۷۲۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1391

 • ۶۵۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1394

 • ۶۵۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1393

 • ۶۵۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1395

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1395

 • ۶۶۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1396

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1394

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1392

 • ۶۵۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1394

 • ۶۲۴

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1395

 • ۶۸۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1395

 • ۶۵۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1393

 • ۶۴۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1391

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1394

 • ۵۸۵

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1394

 • ۶۵۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1395

 • ۶۳۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-شهریور 1393

 • ۶۴۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1391

 • ۶۴۵

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1394

 • ۶۴۲

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1394

 • ۶۶۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1395

 • ۶۲۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1393

 • ۶۷۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1391

 • ۶۷۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1393

 • ۶۴۰

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1394

 • ۶۲۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1394

 • ۶۴۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1392

 • ۵۸۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1390

 • ۶۴۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1393

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1393

 • ۶۸۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1394

 • ۶۵۴

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-دی 1391

 • ۶۱۹

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1396

 • ۶۲۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1393

 • ۶۳۲

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1393

 • ۶۶۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1394

 • ۶۴۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1391

 • ۶۶۵

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1395

 • ۶۹۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1392

 • ۶۵۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1393

 • ۶۷۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-دی 1393

 • ۶۶۲

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1390

 • ۶۶۷

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1395

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1391

 • ۶۶۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1392

 • ۶۲۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1393

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی3-خرداد 1389

 • ۶۱۵

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1395

 • ۶۴۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1391

 • ۷۳۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1392

 • ۶۳۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1393

 • ۶۴۳

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-خرداد 1396

 • ۶۵۰

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1394

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1391

 • ۶۳۶

دریافت

امتحان نهایی حسابان-دی 1391

 • ۷۴۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1392

 • ۶۴۹

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-دی 1395

 • ۶۷۴

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1394

 • ۶۵۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1390

 • ۶۳۵

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1391

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1391

 • ۶۵۵

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-خرداد 1395

 • ۶۴۵

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-خرداد 1394

 • ۶۹۴

دریافت

امتحان نهایی جامعه شناسی2-خرداد 1396

 • ۶۴۴

دریافت

امتحان نهایی حسابان-شهریور 1390

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 انسانی-خرداد 1391

 • ۶۹۱

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-دی 1394

 • ۶۱۷

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-دی 1393

 • ۶۳۷

دریافت

امتحان نهایی جامعه شناسی2-دی 1395

 • ۶۳۷

دریافت

امتحان نهایی حسابان-خرداد 1390

 • ۶۲۵

دریافت

امتاح نهایی ریاضی3 انسانی-شهریور 1390

 • ۶۳۱

دریافت

امتحان نهایی جغرافیا2-شهریور 1394

 • ۶۱۱

دریافت

امتحان نهایی جبر و احتمال-شهریور 1393

 • ۶۲۸

دریافت