آزمون کارشناسی ارشد

1392
1393
1394
1395
1396
1397
۰ نظر

آزمون دکتری

آزمون دکتری 1392
آزمون دکتری 1393
آزمون دکتری 1394
آزمون دکتری 1395
آزمون دکتری 1396
آزمون دکتری 1397
۰ نظر

ارشد 96-انگل شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت

۱ نظر

ارشد 96-بافت شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-فیزیولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 96-قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-انگل شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-بافت شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-انگل شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بافت شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

کلید آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد منتشر شد

سئوالات و کلید آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن ماه دانشگاه آزاد منتشر شد.

۰ نظر

دکتری 96-دفترچه شماره2-کلیه رشته های امتحانی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 96-بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 96-پاتولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 96-فارماکولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 96-فناوری و تولیدمثل در دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 96-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 95-دفترچه شماره2-کلیه رشته های امتحانی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

دکتری 95-دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

کاردانی به کارشناسی

فنی و مهندسی

پزشکی

کشاورزی و منابع طبیعی

علوم پایه

علوم انسانی

هنر

دامپزشکی

۰ نظر