ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

طب سوزنی به رشته های آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی اضافه شد

 • ۱۹

رشته طب سوزنی به رشته های آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ گروه علوم پزشکی اضافه شد.

اعلام زمان توزیع کارت کنکور دکتری/ آزمون ۹ اسفند برگزار می شود

 • ۲۰

کارت شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۹ از روز سه شنبه ۶ اسفند منتشر می شود. آزمون جمعه ۹ اسفند برگزار خواهد شد.

آزمون دکتری تخصصی پزشکی الکترونیکی شد/ آغاز ثبت نام از فردا

 • ۱۹

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از فردا ۱۶ بهمن آغاز می شود.

رشته های قدیمی حذف می شوند/ فهرست رشته های جدید ارشد و دکتری

 • ۳۱

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از تصویب و ایجاد ۴ رشته جدید بین رشته ای و ۳۶ رشته ترکیبی در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه تربیت مدرس خبر داد.

سوالات آزمون دکتری

 • ۷۰

سوالات دکتری ۱۳۹۳

آزمون دکتری ۱۳۹۳

 • ۳۰
  کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)

دانلود 2101 - علوم جغرافیایی /1
دانلود 2102 - علوم جغرافیایی /2
دانلود 2103 - علوم جغرافیایی /3
دانلود 2104 - علوم جغرافیایی /4
دانلود 2105 - علوم جغرافیایی /5
دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود 2107 - مجموعه علوم تاریخی /1
دانلود 2108 - مجموعه علوم تاریخی /2
دانلود 2109 - مجموعه علوم تاریخی /3
دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1
دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2
دانلود 2113 - حقوق عمومی
دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود 2115 - حقوق بین الملل عمومی
دانلود 2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود 2117 - مجموعه علوم سیاسی
دانلود 2118 - مجموعه مدیریت
دانلود 2119 - حسابداری
دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود 2121 - مجموعه فلسفه
دانلود 2122 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود 2123 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود 2124 - مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود 2125 - مجموعه علوم تربیتی /4
دانلود 2126 - مجموعه علوم تربیتی /5
دانلود 2127 - مجموعه علوم تربیتی /6
دانلود 2128 - مجموعه علوم تربیتی /7
دانلود 2130 - مجموعه علوم تربیتی /8
دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانلود 2132 - سنجش واندازه گیری
دانلود 2133 - مجموعه روان شناسی
دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسی
دانلود 2135 - محیطزیست
دانلود 2136 - مجموعه کارافرینی
دانلود 2137 - اینده پژوهی
دانلود 2138 - مجموعه الهیات /1
دانلود 2139 - مجموعه الهیات /2
دانلود 2140 - مجموعه الهیات /3
دانلود 2141 - مجموعه الهیات /4
دانلود 2143 - مجموعه کلام
دانلود 2144 - فقه شافعی
دانلود 2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز
دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز
دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود 2149 - مجموعه مالی
دانلود 2150 - مطالعات زنان
دانلود 2151 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود 2152 - مجموعه تربیت بدنی /1
دانلود 2153 - مجموعه تربیت بدنی /2
دانلود 2154 - مجموعه تربیت بدنی /3
دانلود 2155 - مجموعه تربیت بدنی /4
دانلود 2156 - مجموعه تربیت بدنی /5
دانلود 2201 - علوم زمین /1
دانلود 2202 - علوم زمین /2
دانلود 2203 - علوم زمین /3
دانلود 2204 - علوم زمین /4
دانلود 2205 - علوم زمین /5
دانلود 2206 - علوم زمین /6
دانلود 2208 - علوم زمین /7
دانلود 2209 - علوم زمین /8
دانلود 2210 - علوم زمین /9
دانلود 2211 - مجموعه شیمی /1
دانلود 2212 - مجموعه شیمی /2
دانلود 2213 - مجموعه شیمی /3
دانلود 2214 - مجموعه شیمی /4
دانلود 2215 - مجموعه شیمی /5
دانلود 2218 - فیتوشیمی
دانلود 2219 - هواشناسی
دانلود 2220 - زیست شناسی /1
دانلود 2221 - زیست شناسی /2
دانلود 2222 - زیست شناسی /3
دانلود 2223 - علوم جانوری /1
دانلود 2224 - علوم جانوری /2
دانلود 2225 - علوم جانوری /3
دانلود 2226 - زیست شناسی /4
دانلود 2227 - بیوشیمی
دانلود 2228 - زیست شناسی /5
دانلود 2229 - زیست شناسی /6
دانلود 2230 - بیوفیزیک
دانلود 2231 - زیست فناوری میکروبی
دانلود 2232 - امار
دانلود 2233 - مجموعه ریاضی /1
دانلود 2234 - مجموعه ریاضی /2
دانلود 2235 - فیزیک دریا
دانلود 2236 - زیست شناسی دریا
دانلود 2237 - نانوفیزیک
دانلود 2238 - مجموعه فیزیک
دانلود 2239 - فوتونیک
دانلود 2240 - ژئوفیزیک /1
دانلود 2241 - ژئوفیزیک /2
دانلود 2242 - ژئوفیزیک /3
دانلود 2243 - ژئوفیزیک /4
دانلود 2244 - نانوشیمی
دانلود 2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود 2246 - بیوانفورماتیک
دانلود 2247 - علوم کامپیوتر
دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختی
دانلود 2301 - مجموعه مهندسی برق /1
دانلود 2302 - مجموعه مهندسی برق /2
دانلود 2303 - مجموعه مهندسی برق /3
دانلود 2304 - مجموعه مهندسی برق /4
دانلود 2305 - مجموعه مهندسی برق /5
دانلود 2306 - مجموعه مهندسی برق /6
دانلود 2307 - مجموعه مهندسی عمران /1
دانلود 2308 - مجموعه مهندسی عمران /2
دانلود 2309 - مجموعه مهندسی عمران /3
دانلود 2310 - مجموعه مهندسی عمران /4
دانلود 2311 - مجموعه مهندسی عمران /5
دانلود 2312 - مجموعه مهندسی عمران /6
دانلود 2313 - مجموعه مهندسی عمران /7
دانلود 2314 - مجموعه مهندسی عمران /8
دانلود 2315 - مجموعه مهندسی عمران /9
دانلود 2316 - مجموعه مهندسی عمران /10
دانلود 2317 - مهندسی نقشه برداری /1
دانلود 2318 - مهندسی نقشه برداری /2
دانلود 2319 - مهندسی نقشه برداری /3
دانلود 2320 - مهندسی نقشه برداری /4
دانلود 2321 - مجموعه مهندسی مکانیک /1
دانلود 2322 - مجموعه مهندسی مکانیک /2
دانلود 2323 - مجموعه مهندسی مکانیک /3
دانلود 2324 - مجموعه مهندسی مکانیک /4
دانلود 2325 - مجموعه مهندسی مکانیک /5
دانلود 2326 - مجموعه مهندسی مکانیک /6
دانلود 2327 - مجموعه مهندسی مکانیک /7
دانلود 2328 - مجموعه مهندسی مکانیک /8
دانلود 2329 - مجموعه مهندسی مکانیک /9
دانلود 2330 - مهندسی دریا
دانلود 2331 - مهندسی هوا-فضا/1
دانلود 2332 - مهندسی هوا-فضا/2
دانلود 2333 - مهندسی هوا-فضا/3
دانلود 2334 - مهندسی هوا-فضا/4
دانلود 2335 - مهندسی معدن /1
دانلود 2336 - مهندسی معدن /2
دانلود 2337 - مهندسی معدن /3
دانلود 2338 - مهندسی معدن /4
دانلود 2339 - مجموعه مهندسی پلیمر/1
دانلود 2341 - مجموعه مهندسی پلیمر/2
دانلود 2343 - مهندسی محیطزیست /1
دانلود 2344 - مهندسی محیطزیست /2
دانلود 2345 - مهندسی محیطزیست /3
دانلود 2346 - مهندسی محیطزیست /4
دانلود 2347 - مهندسی پزشکی /1
دانلود 2348 - مهندسی پزشکی /2
دانلود 2349 - مهندسی پزشکی /3
دانلود 2350 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود 2353 - مهندسی نفت -مخازن
دانلود 2354 - مهندسی کامپیوتر/1
دانلود 2355 - مهندسی کامپیوتر/2
دانلود 2356 - مهندسی کامپیوتر/3
دانلود 2359 - مهندسی موادومتالورژی
دانلود 2360 - مهندسی شیمی /1
دانلود 2361 - مهندسی شیمی /2
دانلود 2362 - مهندسی شیمی /3
دانلود 2363 - علوم وفناوری نانو/1
دانلود 2364 - علوم وفناوری نانو/2
دانلود 2365 - مهندسی هسته ای /1
دانلود 2366 - مهندسی هسته ای /2
دانلود 2367 - مهندسی هسته ای /3
دانلود 2369 - مهندسی هسته ای /4
دانلود 2370 - مهندسی نساجی /1
دانلود 2371 - مهندسی نساجی /2
دانلود 2372 - مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود 2373 - مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود 2401 - مجموعه محیطزیست /1
دانلود 2402 - مجموعه محیطزیست /2
دانلود 2403 - مجموعه محیطزیست /3
دانلود 2404 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود 2405 - مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود 2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1
دانلود 2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2
دانلود 2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3
دانلود 2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4
دانلود 2411 - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1
دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2
دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3
دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4
دانلود 2416 - اقتصادکشاورزی
دانلود 2418 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1
دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2
دانلود 2420 - مجموعه علوم خاک /1
دانلود 2421 - مجموعه علوم خاک /2
دانلود 2422 - مجموعه علوم خاک /3
دانلود 2423 - مجموعه علوم خاک /4
دانلود 2424 - مجموعه علوم دامی /1
دانلود 2425 - مجموعه علوم دامی /2
دانلود 2426 - مجموعه علوم دامی /3
دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسی اب /1
دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسی اب /2
دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسی اب /3
دانلود 2430 - هواشناسی کشاورزی
دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود 2435 - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود 2437 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1
دانلود 2438 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2
دانلود 2439 - حشره شناسی کشاورزی
دانلود 2440 - بیماری شناسی گیاهی
دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانلود 2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانلود 2444 - مجموعه شیلات /1
دانلود 2445 - مجموعه شیلات /3
دانلود 2447 - مجموعه شیلات /2
دانلود 2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1
دانلود 2449 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /2
دانلود 2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3
دانلود 2451 - کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود 2452 - مجموعه علوم طیور
دانلود 2453 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3
دانلود 2501 - مدیریت پروژه وساخت
دانلود 2502 - معماری
دانلود 2503 - شهرسازی
دانلود 2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود 2505 - مرمت /1
دانلود 2506 - مرمت /2
دانلود 2609 - فیزیک پزشکی
دانلود 2601 - امارزیستی
دانلود 2602 - اموزش بهداشت
دانلود 2603 - انگل شناسی پزشکی
دانلود 2604 - ایمنی شناسی پزشکی
دانلود 2605 - بیوشیمی بالینی
دانلود 2606 - ژنتیک پزشکی
دانلود 2608 - فیزیولوژی
دانلود 2610 - ویروس شناسی پزشکی
دانلود 2612 - زیست فناوری پزشکی
دانلود 2613 - بهداشت حرفه ای
دانلود 2614 - علوم تشریحی
دانلود 2615 - پرستاری
دانلود 2616 - بهداشت محیط
دانلود 2617 - باکتری شناسی پزشکی
دانلود 2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود 2619 - قارچ شناسی پزشکی
دانلود 2701 - جراحی دامپزشکی
دانلود 2702 - مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود 2703 - بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود 2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود 2705 - رادیولوژی دامپزشکی
دانلود 2706 - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود 2707 - پاتولوژی دامپزشکی
دانلود 2708 - بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود 2709 - بیوشیمی
دانلود 2710 - بهداشت ابزیان
دانلود 2711 - بهداشت موادغذایی
دانلود 2714 - انگل شناسی دامپزشکی
دانلود 2715 - باکتری شناسی
دانلود 2716 - ویروس شناسی
دانلود 2718 - ایمنی شناسی
دانلود 2719 - بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود 2722 - فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود 2723 - فیزیولوژی
دانلود 2724 - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود 2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود 2801 - زبان وادبیات فارسی
دانلود 2802 - زبان وادبیات عرب
دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود 2805 - مجموعه زبان روسی
دانلود 2806 - زبان المانی
دانلود 2807 - اموزش زبان انگلیسی
دانلود 2808 - زبان وادبیات انگلیسی
دانلود 2809 - ترجمه
دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسی
دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی

 

  دفترچه شماره 2
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (1)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (2)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (3)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (4)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود گروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)
دانلود گروه آزمایشی علوم پزشکی (2)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810

آزمون دکتری ۱۳۹۷

 • ۳۰

 

  عنوان رشته امتحانی
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه - منطق
دانلود فلسفه - علم 
دانلود فلسفه و کلام
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود رشته علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست 
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی پلیمر        
دانلود شیمی کاربردی       
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
دانلود زیست شناسی گیاهی - سلولی وتکوینی
دانلود زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی   
دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیک
دانلود زیست شناسی جانوری - سلولی وتکوینی 
دانلود زیست شناسی -سلولی ومولکولی    
دانلود بیوشیمی  
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود             رشته بیوفیزیک               
دانلود زیست فناوری میکروبی     
دانلود آمار   
دانلود ریاضی محض     
دانلود      ریاضی کاربردی          
دانلود رشته فیزیک دریا          
دانلود رشته زیست شناسی دریا    
دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلود رشته فیزیک        
دانلود فوتونیک         
دانلود رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلود رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلود رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلود رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلود رشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود  رشته ریززیست فناوری               
دانلود رشته بیوانفورماتیک      
دانلود  علوم کامپیوتر  
دانلود  علوم شناختی         
دانلود  مهندسی برق -  الکترونیک        
دانلود  مهندسی برق - مخابرات      
دانلود  مهندسی برق - قدرت      
دانلود مهندسی برق - کنترل       
دانلود مهندسی عمران -سازه    
دانلود  مهندسی عمران - زلزله           
دانلود  مهندسی عمران - ژئوتکنیک       
دانلود  مهندسی عمران - مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود  مهندسی عمران - راه وترابری        
دانلود مهندسی عمران - سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلود مهندسی عمران - حمل ونقل                      
دانلود مهندسی عمران - مدیریت ساخت                    
دانلود  مهندسی عمران - محیطزیست                    
دانلود  مهندسی نقشه برداری - ژئودزی         
دانلود مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری          
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS)
دانلود  مهندسی مکانیک - ساخت وتولید    
دانلود  مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات     
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی     
دانلود  مهندسی دریا        
دانلود  مهندسی هوافضا - آیرودینامیک        
دانلود  مهندسی هوافضا - جلوبرندگی        
دانلود  مهندسی هوافضا- سازه های هوایی      
  دانلود مهندسی هوافضا - دینامیک پروازوکنترل      
  دانلود  مهندسی معدن - اکتشاف    
دانلود   مهندسی معدن - استخراج    
دانلود  مهندسی معدن - فراوری موادمعدنی    
  دانلود مهندسی معدن - مکانیک سنگ        
  دانلود  مهندسی پلیمر- پلیمر       
  دانلود مهندسی پلیمر- رنگ          
دانلود  مهندسی محیطزیست  -منابع اب              
  دانلود مهندسی محیطزیست - اب وفاضلاب            
  دانلود  مهندسی محیطزیست - موادزائدجامد        
  دانلود  مهندسی محیطزیست - آلودگی هوا            
دانلود                    مهندسی پزشکی - بیوالکتریک                                 
دانلود   مهندسی پزشکی - بیومکانیک         
دانلود  مهندسی پزشکی - بیومتریال  
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسی نفت - اکتشاف                            
  دانلود  مهندسی نفت       
  دانلود مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم    
  دانلود مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی   
دانلود   مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش         
  دانلود مهندسی فناوری اطلاعات           
  دانلود مهندسی موادومتالورژی          
  دانلود  مهندسی شیمی   
  دانلود  مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی            
  دانلود  فناوری نانو- نانومواد     
  دانلود              فناوری نانو- نانوالکتریک                   
  دانلود  مهندسی هسته ای - کاربردپرتوها   
  دانلود  مهندسی هسته ای - راکتور                 
  دانلود  مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی   
  دانلود  مهندسی هسته ای - گداخت     
  دانلود مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی           
  دانلود  مهندسی نساجی - شیمی نساجی وعلوم الیاف               
  دانلود مهندسی سیستم های انرژی    
دانلود
رشته آگروتکنولوژی
دانلود رشته آگروتکنولوژی - بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازی           
  دانلود معماری       
  دانلود                             مدیریت پروژه وساخت                                    
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسی ابخیزداری             
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مدیریت وکنترل بیابان     
  دانلود علوم ومهندسی شیلات - فرآوری محصولات شیلات       
دانلود علوم ومهندسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات - تکثیروپرورش ابزیان     
  دانلود علوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسی جنگل - عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
  دانلود بیماری شناسی گیاهی           
  دانلود  حشره شناسی کشاورزی 
  دانلود توسعه کشاورزی         
  دانلود ترویج واموزش کشاورزی پایدار
  دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
  دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
  دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب         
  دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
  دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود  علوم دامی    
  دانلود مدیریت منابع خاک         
  دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
  دانلود اقتصادکشاورزی          
دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
  دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
  دانلود  زبان وادبیات عرب    
  دانلود             مطالعات زنان           
 دانلود  جمعیت شناسی
   دانلود حقوق نفت وگاز    
   دانلود حقوق خصوصی      
   دانلود حقوق بین الملل عمومی     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
   دانلود  حقوق عمومی  
   دانلود روان شناسی 
   دانلود سنجش واندازه گیری     
   دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
   دانلود اموزش عالی 
  دانلود  تکنولوژی اموزشی  
  دانلود  روان شناسی تربیتی      
دانلود      آموزش زبان انگلیسی       
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلود جراحی دامپزشکی         
دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلود رادیولوژی دامپزشکی 
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلود بهداشت موادغذایی  
دانلود بهداشت خوراک دام   
دانلود اپیدمیولوژی       
دانلود انگل شناسی دامپزشکی   
دانلود باکتری شناسی       
دانلود ویروس شناسی  
دانلود قارچ شناسی        
دانلود ایمنی شناسی   
دانلود بیوتکنولوژی   
دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود  سم شناسی         
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی       
دانلود فیزیولوژی        
دانلود آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود  بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلود اموزش زبان فرانسه   
دانلود ادبیات فرانسه   
دانلود اموزش زبان روسی
دانلود اموزش زبان المانی  
دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه       
دانلود زبان شناسی   
دانلود فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود زمین شناسی نفت          
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
دانلود زمین شناسی اب های زیرزمینی  
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود هواشناسی  
دانلود مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
دانلود رشته بیوشیمی
دانلود رشته میکروبیولوژی
دانلود تئاتر

 

 

 دفترچه های شماره دو  

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

آزمون دکتری ۱۳۹۶

 • ۳۲

 

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود مدیریت
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم شناسی و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه - منطق
دانلود فلسفه - علم 
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود جمعیت شناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانلود الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات - ادیان و عرفان
دانلود الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود  الهیات - کلام 
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی پلیمر        
دانلود شیمی کاربردی       
دانلود آب و هواشناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانلود زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
دانلود علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری          
دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری        
دانلود علوم جانوری -تکوینی       
دانلود زیست شناسی -سلولی وملکولی     
دانلود بیوشیمی  
دانلود زیست شناسی -ژنتیک ملکولی           
دانلود زیست شناسی -میکروبیولوژی           
دانلود هواشناسی
دانلود               بیوفیزیک               
دانلود زیست فناوری میکروبی     
دانلود آمار   
دانلود ریاضی محض     
دانلود      ریاضی کاربردی          
دانلود فیزیک دریا          
دانلود زیست شناسی دریا    
دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلود فیزیک        
دانلود فوتونیک         
دانلود ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلود ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلود ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلود     ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلود  علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود  ریززیست فناوری               
دانلود  بیوانفورماتیک      
دانلود  علوم کامپیوتر  
دانلود  علوم شناختی         
دانلود  مهندسی برق -الکترونیک        
دانلود  مهندسی برق -مخابرات      
دانلود  مهندسی برق -قدرت      
دانلود مهندسی برق -کنترل       
دانلود مهندسی عمران -سازه    
دانلود  مهندسی عمران -زلزله           
دانلود  مهندسی عمران -ژئوتکنیک       
دانلود  مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود  مهندسی عمران -راه وترابری        
دانلود مهندسی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلود مهندسی عمران -حمل ونقل                      
دانلود مهندسی عمران -مدیریت ساخت                    
دانلود  مهندسی عمران -محیطزیست                    
دانلود  مهندسی نقشه برداری -ژئودزی         
دانلود مهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری          
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی   
دانلود  مهندسی مکانیک -ساخت وتولید    
دانلود  مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات     
دانلود مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی     
دانلود  مهندسی دریا        
دانلود  مهندسی هوافضا-ائرودینامیک        
دانلود  مهندسی هوافضا-جلوبرندگی        
دانلود  مهندسی هوافضا-سازه های هوایی      
 دانلود مهندسی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل      
 دانلود  مهندسی معدن -اکتشاف    
دانلود   مهندسی معدن -استخراج    
دانلود  مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی    
 دانلود مهندسی معدن -مکانیک سنگ        
 دانلود  مهندسی پلیمر-پلیمر       
 دانلود مهندسی پلیمر-رنگ          
دانلود  مهندسی محیطزیست -منابع اب              
 دانلود مهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب            
 دانلود  مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد        
 دانلود  مهندسی محیطزیست -الودگی هوا            
دانلود                    مهندسی پزشکی -بیوالکتریک                                 
دانلود   مهندسی پزشکی -بیومکانیک         
دانلود  مهندسی پزشکی -بیومتریال  
 دانلود                                            مهندسی صنایع                                                       
دانلود                        مهندسی نفت -اکتشاف                            
 دانلود  مهندسی نفت       
 دانلود مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم    
 دانلود مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود   مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی   
دانلود   مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش         
 دانلود مهندسی فناوری اطلاعات           
 دانلود مهندسی موادومتالورژی          
 دانلود  مهندسی شیمی   
 دانلود  مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی            
 دانلود  فناوری نانو-نانومواد     
 دانلود              فناوری نانو-نانوالکتریک                   
 دانلود  مهندسی هسته ای -کاربردپرتوها   
 دانلود  مهندسی هسته ای -راکتور                 
 دانلود  مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی   
 دانلود  مهندسی هسته ای -گداخت     
 دانلود مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی           
 دانلود  مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف               
 دانلود مهندسی سیستم های انرژی    
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازی           
 دانلود معماری       
 دانلود                             مدیریت پروژه                                     
دانلود  بیولوژی واناتومی چوب        
 دانلود  علوم ومهندسی ابخیزداری             
 دانلود مدیریت وکنترل بیابان     
 دانلود  علوم ومهندسی مرتع       
 دانلود شیلات -تولیدوبهره برداری     
 دانلود  شیلات -عمل اوری       
 دانلود تکثیروپرورش ابزیان     
 دانلود علوم جنگل -جنگل شناسی       
 دانلود علوم جنگل -مهندسی جنگل  
 دانلود  علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی      
 دانلود بیماری شناسی گیاهی           
 دانلود  حشره شناسی کشاورزی 
 دانلود توسعه کشاورزی         
 دانلود ترویج واموزش کشاورزی  
 دانلود بوم شناسی زراعی        
 دانلود             بیوتکنولوژی کشاورزی                    
 دانلود علوم علف های هرز        
دانلود   زراعت
 دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
 دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
 دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب         
 دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
 دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
 دانلود  علوم دامی    
 دانلود مدیریت منابع خاک         
 دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
 دانلود صنایع خمیروکاغذ     
 دانلود فراورده های چندسازه چوب              
 دانلود  مهندسی اقتصادکشاورزی          
دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
 دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
 دانلود مکانیزاسیون کشاورزی         
 دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم          
 دانلود  زبان وادبیات عرب    
 دانلود             مطالعات زنان           
 دانلود  مجموعه علوم سیاسی            
  دانلود حقوق نفت وگاز    
  دانلود حقوق خصوصی      
  دانلود حقوق بین الملل عمومی     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
  دانلود  حقوق عمومی  
  دانلود روان شناسی 
  دانلود سنجش واندازه گیری     
  دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
  دانلود اموزش عالی 
 دانلود  تکنولوژی اموزشی  
 دانلود  روان شناسی تربیتی      
 دانلود           محیطزیست            
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود      آموزش زبان انگلیسی       
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلود جراحی دامپزشکی         
دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلود رادیولوژی دامپزشکی 
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلود بهداشت موادغذایی  
دانلود بهداشت خوراک دام   
دانلود اپیدمیولوژی       
دانلود انگل شناسی دامپزشکی   
دانلود باکتری شناسی       
دانلود ویروس شناسی  
دانلود قارچ شناسی        
دانلود ایمنی شناسی   
دانلود بیوتکنولوژی   
دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود  سم شناسی         
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی       
دانلود فیزیولوژی        
دانلود اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود  بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلود اموزش زبان فرانسه   
دانلود زبان فرانسه    
دانلود اموزش زبان روسی
دانلود اموزش زبان المانی  
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه       
دانلود زبان شناسی   
دانلود فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود زمین شناسی نفت          
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
دانلود زمین شناسی اب شناسی     
دانلود فیتوشیمی
دانلود هواشناسی  
دانلود مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
دانلود بیوشیمی

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

آزمون دکتری ۱۳۹۵

 • ۳۱

 

دانلود علوم جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود علوم تاریخی
دانلود مدیریت
دانلود حسابداری 
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعی و مددکاری
دانلود علوم تربیتی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود روانشناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود الهیات
دانلود علوم زمین 
دانلود تربیت بدنی 
دانلود شیمی 
دانلود هواشناسی
دانلود علوم جانوری 
دانلود علوم گیاهی
دانلود علوم سلولی و مولکولی
دانلود آمار
دانلود علوم ریاضی
دانلود فیزیک
دانلود ژئوفیزیک 
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلود علوم خاک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود  مهندسی برق
دانلود  مهندسی عمران
دانلود مهندسی نقشه برداری
دانلود مهندسی مکانیک
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا
دانلود مهندسی معدن
دانلود مهندسی پلیمر
دانلود  محیط زیست
دانلود مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلود مهندسی پزشکی
دانلود  مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت
دانلود مهندسی کامپیوتر
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود فناوری نانو
دانلود مهندسی هسته ای
دانلود مهندسی نساجی
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی
دانلود علوم دامی
دانلود گیاه پزشکی
دانلود علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شیلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلود مدیریت پروژه
دانلود معماری
دانلود شهرسازی
دانلود پژوهش هنر
دانلود  مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود  دامپزشکی
دانلود رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود رشته امتحانی زبان روسی
دانلود  رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود رشته امتحانی زبان انگلیسی
دانلود رشته امتحانی زبان شناسی همگانی
دانلود رشته امتحانی فرهنگ وزبانهای باستانی

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2804و 2805
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه و آلمانی

 

آزمون دکتری ۱۳۹۴

 • ۳۴

دفترچه های شماره دو

 

دانلود | کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه

دانلود | کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی

دانلود | کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی

دانلود | کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود | کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر

دانلود | کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی

دانلود | گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811

دانلود | گروه آزمایشی زبان عربی - ویژه کدرشته 2802

دانلود | گروه آزمایشی زبان فرانسه - ویژه کدرشته 2803 2804

دانلود | گروه آزمایشی زبان روسی - ویژه کدرشته 2805

دانلود | گروه آزمایشی زبان آلمانی - ویژه کدرشته 2806

دانلود | گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810

 

دفترچه شماره یک 

 

دانلود | جغرافیای سیاسی

دانلود | جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود | ژئومورفولوژی

دانلود | آب و هوا شناسی

دانلود | علوم اقتصادی

دانلود | تاریخ - تاریخ اسلام

دانلود | تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود | تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود | علوم اجتماعی

دانلود | جمعیت شناسی

دانلود | مددکاری اجتماعی

دانلود | حقوق عمومی

دانلود | حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود | حقوق بین الملل عمومی

دانلود | حقوق خصوصی

دانلود |  مجموعه علوم سیاسی

دانلود | مجموعه مدیریت

دانلود | حسابداری

دانلود | علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود | فلسفه

دانلود | فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود | برنامه ریزی درسی

دانلود | مدیریت آموزشی

دانلود | روان شناسی تربیتی

دانلود | تکنولوژی آموزشی

دانلود | آموزش عالی

دانلود | روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود | مشاوره

دانلود | علوم ارتباطات

دانلود | سنجش واندازه گیری

دانلود | روان شناسی

دانلود | باستان شناسی

دانلود | محیط زیست - برنامه ریزی

دانلود | کارآفرینی

دانلود | آینده پژوهی

دانلود | الهیات - علوم قران و حدیث

دانلود | الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود | الهیات - ادیان و عرفان

دانلود | الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود | کلام

دانلود | فقه شافعی

دانلود | مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز

دانلود | حقوق نفت وگاز

دانلود | اقتصادنفت وگاز

دانلود | سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود | مالی

دانلود | مطالعات زنان

دانلود | مدرسی معارف اسلامی

دانلود | تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دانلود | تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

دانلود | تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی

دانلود | تربیت بدنی - رفتار حرکتی

دانلود | تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

دانلود | زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود | زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی

دانلود | زمین شناسی - آب شناسی

دانلود | زمین شناسی مهندسی

دانلود | زمین شناسی زیست محیطی

دانلود | زمین شناسی پترولوژی

دانلود | زمین شناسی اقتصادی

دانلود | زمین شناسی تکتونیک

دانلود | شیمی -شیمی فیزیک

دانلود | شیمی -شیمی الی

دانلود | شیمی -شیمی تجزیه

دانلود | شیمی -شیمی معدنی

دانلود | شیمی -شیمی کاربردی

دانلود | فیتوشیمی

دانلود | هواشناسی

دانلود | زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

دانلود | زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دانلود | زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود | علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری

دانلود | علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری

دانلود | علوم جانوری - تکوینی

دانلود | زیست شناسی - سلولی و مولکولی

دانلود | بیوشیمی

دانلود | زیست شناسی - ژنتیک مولکولی

دانلود | زیست شناسی - میکروبیولوژی

دانلود | بیوفیزیک

دانلود | زیست فناوری میکروبی

دانلود | آمار

دانلود | ریاضی محض

دانلود | ریاضی کاربردی

دانلود | فیزیک دریا

دانلود | زیست شناسی دریا

دانلود | علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک

دانلود | فیزیک

دانلود | فوتونیک

دانلود | ژئوفیزیک - لرزه شناسی

دانلود | ژئوفیزیک - زلزله شناسی

دانلود | ژئوفیزیک - الکترومغناطیس

دانلود | ژئوفیزیک - گرانی سنجی

دانلود | علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

دانلود | ریززیست فناوری

دانلود | بیوانفورماتیک

دانلود | علوم کامپیوتر

دانلود | علوم شناختی

دانلود | مجموعه مهندسی برق - الکترونیک

دانلود | مجموعه مهندسی برق - مخابرات(میدان)

دانلود | مجموعه مهندسی برق - مخابرات(سیستم)

دانلود | مجموعه مهندسی برق - قدرت

دانلود | مجموعه مهندسی برق - کنترل

دانلود | مجموعه مهندسی برق - هوش و رباتیک

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - سازه

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - زلزله

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - حمل و نقل

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دانلود | مجموعه مهندسی عمران - محیط زیست

دانلود | مهندسی عمران نقشه برداری - ژئودزی

دانلود | مهندسی عمران نقشه برداری - فتوگرامتری

دانلود | مهندسی عمران نقشه برداری - سنجش از دور

دانلود | مهندسی عمران نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دانلود | مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

دانلود | مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات

دانلود | مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات

دانلود | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

دانلود | مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

دانلود | مهندسی مکانیک - قوای محرکه

دانلود | مهندسی مکانیک - سازه و بدنه

دانلود | مهندسی راه آهن - ماشین های ریلی

دانلود | مهندسی دریا

دانلود | مهندسی هوافضا - آئرودینامیک

دانلود | مهندسی هوافضا - جلوبرندگی

دانلود | مهندسی هوافضا - سازه

دانلود | مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل

دانلود | مهندسی معدن - اکتشاف

دانلود | مهندسی معدن - استخراج

دانلود | مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

دانلود | مهندسی معدن - مکانیک سنگ

دانلود | مهندسی پلیمر - پلیمر

دانلود | مهندسی پلیمر - رنگ

دانلود | مهندسی محیط زیست

دانلود | مهندسی محیطزیست - آب و فاضلاب

دانلود | مهندسی محیط زیست - مواد زائدجامد

دانلود | مهندسی محیطزیست - آلودگی هوا

دانلود | مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

دانلود | مهندسی پزشکی - بیومکانیک

دانلود | مهندسی پزشکی - بیومتریال

دانلود | مجموعه مهندسی صنایع

دانلود | مهندسی نفت -مخازن

دانلود | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

دانلود | مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

دانلود | مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی

دانلود | مهندسی موادومتالورژی

دانلود | مهندسی شیمی

دانلود | مهندسی شیمی - پلیمر

دانلود | مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

دانلود | فناوری نانو - نانو مواد

دانلود | فناوری نانو - نانو الکتریک

دانلود | مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

دانلود | مهندسی هسته ای - راکتور

دانلود | مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

دانلود | مهندسی هسته ای - گداخت

دانلود | مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

دانلود | مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود | مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود | مهندسی سیستمهای انرژی

دانلود
 | محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

دانلود | محیط زیست - تنوع زیستی

دانلود | محیط زیست - آمایش محیط زیست

دانلود | مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود | مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود | علوم باغبانی - سبزی و اصلاح سبزی

دانلود | علوم باغبانی - میوه و اصلاح درختان میوه

دانلود | علوم باغبانی - گیاهان زینتی

دانلود | علوم باغبانی - گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی

دانلود | علوم باغبانی - بیوتکنولوژی

دانلود | علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی

دانلود | علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی

دانلود | علوم وصنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

دانلود | علوم وصنایع غذایی - مواد و طراحی صنایع غذایی

دانلود | مهندسی اقتصادکشاورزی

دانلود | فرآورده های چندسازه چوب

دانلود | صنایع خمیر و کاغذ

دانلود | علوم خاک - بیولوژی و تکنولوژی خاک

دانلود | علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک

دانلود | علوم خاک - پیدایش و رده بندی

دانلود | علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی

دانلود | فیزیولوژی دام

دانلود | تغذیه دام

دانلود | اصلاح نژاد دام

دانلود | آبیاری و زهکشی

دانلود | سازه های آبی

دانلود | مهندسی منابع آب

دانلود | هواشناسی کشاورزی

دانلود | اصلاح نباتات

دانلود | زراعت

دانلود | علوم علف های هرز

دانلود | بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود | بوم شناسی زراعی

دانلود | ترویج وآموزش کشاورزی

دانلود | توسعه کشاورزی

دانلود | حشره شناسی کشاورزی

دانلود | بیماری شناسی گیاهی

دانلود | علوم جنگل - جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود | علوم جنگل - مهندسی جنگل

دانلود | علوم جنگل - جنگل شناسی

دانلود | تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود | شیلات - عمل آوری

دانلود | شیلات - تولید و بهره برداری

دانلود | علوم مرتع

دانلود | بیابان زدایی

دانلود | علوم و مهندسی آبخیزداری

دانلود | کشاورزی هسته ای

دانلود | علوم طیور

دانلود | بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود | مدیریت پروژه وساخت

دانلود | معماری

دانلود | شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت

دانلود | پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر

دانلود | مرمت - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

دانلود | مرمت - مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود | جراحی دامپزشکی

دانلود | مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام

دانلود | بیماریهای داخلی دام های کوچک

دانلود | بیماریهای داخلی دام های بزرگ

دانلود | کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود | پاتولوژی دامپزشکی

دانلود | بهداشت وبیماریهای طیور

دانلود | بیوشیمی

دانلود | بهداشت آبزیان

دانلود | بهداشت موادغذایی

دانلود | بهداشت خوراک دام

دانلود | اپیدمیولوژی

دانلود | انگل شناسی دامپزشکی

دانلود | باکتری شناسی

دانلود | ویروس شناسی

دانلود | ایمنی شناسی

دانلود | بیوتکنولوژی

دانلود | فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود | فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود | فیزیولوژی

دانلود | آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

دانلود | بافت شناسی مقایسه ای

دانلود | زبان وادبیات فارسی

دانلود | زبان وادبیات عرب

دانلود | آموزش زبان فرانسه

دانلود | زبان فرانسه - ادبیات

دانلود | آموزش زبان روسی

دانلود | آموزش زبان آلمانی

دانلود | آموزش زبان انگلیسی

دانلود | زبان وادبیات انگلیسی

دانلود | ترجمه

دانلود | زبان شناسی همگانی

دانلود | فرهنگ وزبانهای باستانی

 


آزمون دکتری ۱۳۹۸

 • ۳۰

 

 

 دفترچه های شماره دو  

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی
عنوان رشته امتحانی

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه - منطق
دانلود فلسفه - علم 
دانلود فلسفه و کلام اسلامی
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود رشته علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست 
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی پلیمر        
دانلود شیمی کاربردی       
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
دانلود زیست شناسی گیاهی - سلولی وتکوینی
دانلود زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی   
دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیک
دانلود زیست شناسی جانوری - سلولی وتکوینی 
دانلود زیست شناسی -سلولی ومولکولی    
دانلود بیوشیمی  (کد 2709)
دانلود بیوشیمی  (کد 2227)
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود زیست فناوری میکروبی     
دانلود ریززیست فناوری
دانلود آمار   
دانلود ریاضی محض     
دانلود      ریاضی کاربردی          
دانلود رشته فیزیک دریا          
دانلود رشته زیست شناسی دریا    
دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلود رشته فیزیک        
دانلود فوتونیک         
دانلود رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلود رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلود رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلود رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلود رشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود رشته بیوانفورماتیک      
دانلود  علوم کامپیوتر  
دانلود  علوم شناختی         
دانلود  مهندسی برق -  الکترونیک        
دانلود  مهندسی برق - مخابرات      
دانلود  مهندسی برق - قدرت      
دانلود مهندسی برق - کنترل       
دانلود مهندسی عمران -سازه    
دانلود  مهندسی عمران - زلزله           
دانلود  مهندسی عمران - ژئوتکنیک       
دانلود  مهندسی عمران - مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود  مهندسی عمران - راه وترابری        
دانلود مهندسی عمران - سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلود مهندسی عمران - حمل ونقل                      
دانلود مهندسی عمران - مدیریت ساخت                    
دانلود  مهندسی عمران - محیطزیست                    
دانلود  مهندسی نقشه برداری - ژئودزی         
دانلود مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری          
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی
دانلود  مهندسی مکانیک - ساخت وتولید    
دانلود  مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات     
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی     
دانلود  مهندسی دریا        
دانلود  مهندسی هوافضا - آیرودینامیک        
دانلود  مهندسی هوافضا - جلوبرندگی        
دانلود  مهندسی هوافضا- سازه های هوایی      
  دانلود مهندسی هوافضا - دینامیک پروازوکنترل      
  دانلود  مهندسی معدن - اکتشاف    
دانلود   مهندسی معدن - استخراج    
دانلود  مهندسی معدن - فراوری موادمعدنی    
  دانلود مهندسی معدن - مکانیک سنگ        
  دانلود  مهندسی پلیمر- پلیمر       
  دانلود مهندسی پلیمر- رنگ          
دانلود  مهندسی محیطزیست  -منابع اب              
  دانلود مهندسی محیطزیست - اب وفاضلاب            
  دانلود  مهندسی محیطزیست - موادزائدجامد        
  دانلود  مهندسی محیطزیست - آلودگی هوا            
دانلود                    مهندسی پزشکی - بیوالکتریک                                 
دانلود   مهندسی پزشکی - بیومکانیک         
دانلود  مهندسی پزشکی - بیومتریال  
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسی نفت - اکتشاف                            
  دانلود  مهندسی نفت (کد 2352)     
  دانلود مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم    
  دانلود مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی   
دانلود   مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش         
  دانلود مهندسی فناوری اطلاعات           
  دانلود مهندسی موادومتالورژی          
  دانلود  مهندسی شیمی   
  دانلود  مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی            
  دانلود  فناوری نانو- نانومواد     
  دانلود              فناوری نانو- نانوالکتریک                   
 دانلود علوم و فناوری نانو - نانوشیمی
  دانلود  مهندسی هسته ای - کاربردپرتوها   
  دانلود  مهندسی هسته ای - راکتور                 
  دانلود  مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی   
  دانلود  مهندسی هسته ای - گداخت     
  دانلود مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی           
  دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  دانلود  مهندسی نساجی - شیمی نساجی وعلوم الیاف               
  دانلود مهندسی سیستم های انرژی    
دانلود رشته آگروتکنولوژی
دانلود رشته آگروتکنولوژی - بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازی           
  دانلود معماری       
  دانلود                             مدیریت پروژه وساخت                                    
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسی آبخیز            
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مدیریت وکنترل بیابان     
  دانلود علوم ومهندسی شیلات - فرآوری محصولات شیلات       
دانلود علوم ومهندسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات - تکثیروپرورش ابزیان     
  دانلود علوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسی جنگل - عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
  دانلود بیماری شناسی گیاهی           
  دانلود  حشره شناسی کشاورزی 
  دانلود توسعه کشاورزی         
  دانلود ترویج واموزش کشاورزی پایدار
  دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
  دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
  دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب         
  دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
  دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح
  دانلود  علوم دامی    
  دانلود مدیریت منابع خاک         
  دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
  دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
  دانلود  زبان وادبیات عرب    
  دانلود             مطالعات زنان           
 دانلود  جمعیت شناسی
   دانلود حقوق نفت وگاز    
   دانلود حقوق خصوصی      
   دانلود حقوق بین الملل عمومی     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
   دانلود  حقوق عمومی  
   دانلود روان شناسی 
   دانلود سنجش واندازه گیری     
   دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
   دانلود اموزش عالی 
  دانلود  تکنولوژی اموزشی  
  دانلود  روان شناسی تربیتی      
دانلود      آموزش زبان انگلیسی       
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلود جراحی دامپزشکی         
دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلود رادیولوژی دامپزشکی 
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلود بهداشت موادغذایی  
دانلود بهداشت خوراک دام   
دانلود اپیدمیولوژی       
دانلود انگل شناسی دامپزشکی   
دانلود باکتری شناسی       
دانلود ویروس شناسی  
دانلود قارچ شناسی        
دانلود ایمنی شناسی   
دانلود بیوتکنولوژی   
دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود  سم شناسی         
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی       
دانلود فیزیولوژی        
دانلود آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود  بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلود اموزش زبان فرانسه   
دانلود ادبیات فرانسه   
دانلود اموزش زبان روسی
دانلود اموزش زبان المانی  
دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه       
دانلود زبان شناسی   
دانلود فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود زمین شناسی نفت          
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
دانلود زمین شناسی اب های زیرزمینی  
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود هواشناسی  
دانلود مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
دانلود رشته بیوشیمی
دانلود بیوفیزیک
دانلود تئاتر
دانلود علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود اقتصاد کشاورزی
دانلود میکروبیولوژی