ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

انواع توابع و روابط بین آنها

 • ۱۲۴

با استفاده از فایل ضمیمه با انواع توابع و روابط موجود در بین آنها آشنا شوید. تهیه شده توسط فاطمه شریفی رتبه 63 منطقه 3 دانشجو مهندسی برق علم و صنعت.


دانلود جزوه


امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1396

 • ۷۳۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1395

 • ۷۵۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1395

 • ۶۵۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1395

 • ۶۸۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1394

 • ۶۸۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1394

 • ۶۳۳

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1394

 • ۷۰۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1393

 • ۶۹۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1393

 • ۶۴۲

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1393

 • ۶۸۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1392

 • ۷۲۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1391

 • ۷۳۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1391

 • ۸۱۱

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1391

 • ۶۹۰

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1390

 • ۶۸۸

دریافت

امتحانات نهایی / تجربی

 • ۹۲۱

ریاضی3 تجربی

زمین شناسی

زیست شناسی2

شیمی3

عربی3

فیزیک3 تجربی

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3