ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

انواع توابع و روابط بین آنها

 • ۲۷

با استفاده از فایل ضمیمه با انواع توابع و روابط موجود در بین آنها آشنا شوید. تهیه شده توسط فاطمه شریفی رتبه 63 منطقه 3 دانشجو مهندسی برق علم و صنعت.


دانلود جزوه


امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1396

 • ۶۲۸

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1395

 • ۶۳۴

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1395

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1395

 • ۵۹۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1394

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1394

 • ۵۴۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1394

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1393

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1393

 • ۵۵۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1393

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1392

 • ۶۰۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-دی 1391

 • ۶۱۹

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-شهریور 1391

 • ۶۸۷

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1391

 • ۶۰۳

دریافت

امتحان نهایی ریاضی3 تجربی-خرداد 1390

 • ۵۹۵

دریافت

امتحانات نهایی / تجربی

 • ۸۰۷

ریاضی3 تجربی

زمین شناسی

زیست شناسی2

شیمی3

عربی3

فیزیک3 تجربی

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3