ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1396

 • ۵۹۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1395

 • ۶۹۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1395

 • ۵۷۰

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1394

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1394

 • ۵۹۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1394

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1393

 • ۷۲۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1393

 • ۵۸۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1393

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1392

 • ۶۰۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-دی 1391

 • ۵۹۷

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1391

 • ۵۹۹

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-خرداد 1391

 • ۶۳۱

دریافت

امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی انسانی-شهریور 1390

 • ۶۰۵

دریافت