ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1396

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1395

 • ۶۴۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1395

 • ۶۱۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1395

 • ۶۰۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1394

 • ۵۶۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1394

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1394

 • ۵۷۷

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-دی 1393

 • ۵۹۲

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1393

 • ۵۸۰

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1393

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1392

 • ۵۹۳

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-شهریور 1391

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی زمین شناسی-خرداد 1391

 • ۵۹۵

دریافت

امتحانات نهایی / تجربی

 • ۸۰۰

ریاضی3 تجربی

زمین شناسی

زیست شناسی2

شیمی3

عربی3

فیزیک3 تجربی

ادبیات فارسی3

دین و زندگی3

زبان انگلیسی3

زبان فارسی3