ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آشنایی با رشته شیمی

 • ۶۱

شیمی علم اتم‌ها ، پیوندها و مولکولهاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه‌ی تولید آن‌ها از هسته‌ی اتم گرفته تا کهکشان‌ها را بررسی کند. رشته‌ی شیمی، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شیمیایی را کنترل می‌کنند.

آزمایش های علمی شگفت انگیزی که می توانید در خانه انجام دهید

 • ۴۷۸

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


25 آزمایش جالب که می تونید در خانه انجام دهید

 • ۵۰۶

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


المپیادهای علمی دبیرستان

 • ۴۵۲۹

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

 • ۸۰۲

مرحله اول شیمی دوره 1

مرحله اول شیمی دوره 2

مرحله اول شیمی دوره 3

مرحله اول شیمی دوره 4

مرحله اول شیمی دوره 5

مرحله اول شیمی دوره 6

مرحله اول شیمی دوره 7

مرحله اول شیمی دوره 8

مرحله اول شیمی دوره 9

مرحله اول شیمی دوره 10

مرحله اول شیمی دوره 11

مرحله اول شیمی دوره 12

مرحله اول شیمی دوره 13

مرحله اول شیمی دوره 14

مرحله اول شیمی دوره 15

مرحله اول شیمی دوره 16

مرحله اول شیمی دوره 17

مرحله اول شیمی دوره 18

مرحله اول شیمی دوره 19

مرحله اول شیمی دوره 20

مرحله اول شیمی دوره 21

مرحله اول شیمی دوره 22

مرحله اول شیمی دوره 23

مرحله اول شیمی دوره 24

مرحله اول شیمی دوره 25

مرحله اول شیمی دوره 26

مرحله اول شیمی دوره 27

مرحله اول شیمی دوره 28

مرحله اول شیمی دوره 29

مرحله اول شیمی دوره 30

مرحله اول شیمی دوره 31


سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی

 • ۶۵۴

مرحله دوم شیمی دوره 1

مرحله دوم شیمی دوره 2

مرحله دوم شیمی دوره 3

مرحله دوم شیمی دوره 4

مرحله دوم شیمی دوره 5

مرحله دوم شیمی دوره 6

مرحله دوم شیمی دوره 7

مرحله دوم شیمی دوره 8

مرحله دوم شیمی دوره 9

مرحله دوم شیمی دوره 10

مرحله دوم شیمی دوره 11

مرحله دوم شیمی دوره 12

مرحله دوم شیمی دوره 13

مرحله دوم شیمی دوره 14

مرحله دوم شیمی دوره 15

مرحله دوم شیمی دوره 16

مرحله دوم شیمی دوره 17

مرحله دوم شیمی دوره 18

مرحله دوم شیمی دوره 19

مرحله دوم شیمی دوره 20

مرحله دوم شیمی دوره 21

مرحله دوم شیمی دوره 22

مرحله دوم شیمی دوره 23

مرحله دوم شیمی دوره 24

مرحله دوم شیمی دوره 25

مرحله دوم شیمی دوره 26

مرحله دوم شیمی دوره 27

مرحله دوم شیمی دوره 28

مرحله دوم شیمی دوره 29

مرحله دوم شیمی دوره 30

مرحله دوم شیمی دوره 31


امتحان نهایی شیمی3-خرداد 1396

 • ۶۵۲

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-دی 1395

 • ۶۶۴

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-شهریور 1395

 • ۶۶۴

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-خرداد1395

 • ۶۸۸

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-دی 1394

 • ۶۲۴

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-شهریور 1394

 • ۶۴۱

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-خرداد 1394

 • ۶۳۳

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1393

 • ۶۴۱

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 شهریور 1393

 • ۶۳۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1393

 • ۶۴۴

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1392

 • ۶۴۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1392

 • ۶۵۲

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1391

 • ۶۲۷

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 شهریور 1391

 • ۶۲۰

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1391

 • ۶۲۲

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1390

 • ۶۳۴

دریافت