ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

25 آزمایش جالب که می تونید در خانه انجام دهید

 • ۵۶۹

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1396

 • ۶۶۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1395

 • ۶۸۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1395

 • ۷۴۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1395

 • ۶۸۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1394

 • ۷۰۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1394

 • ۶۸۹

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1394

 • ۶۸۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1393

 • ۷۵۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1393

 • ۶۵۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1393

 • ۶۷۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1392

 • ۷۴۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1392

 • ۶۸۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1392

 • ۶۹۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1391

 • ۶۹۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1391

 • ۶۹۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1390

 • ۶۹۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1390

 • ۶۸۴

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1389

 • ۷۰۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1387

 • ۷۰۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1385

 • ۶۹۸

دریافت