ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

25 آزمایش جالب که می تونید در خانه انجام دهید

 • ۴۲۸

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1396

 • ۵۵۵

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1395

 • ۵۵۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1395

 • ۶۰۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1395

 • ۵۵۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1394

 • ۵۷۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1394

 • ۵۶۸

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1394

 • ۵۷۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1393

 • ۶۳۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1393

 • ۵۴۲

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1393

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1392

 • ۶۰۰

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1392

 • ۵۶۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1392

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-دی 1391

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1391

 • ۵۶۷

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-شهریور 1390

 • ۵۶۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1390

 • ۵۵۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1389

 • ۵۹۱

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1387

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی فیزیک3 ریاضی-خرداد 1385

 • ۵۹۵

دریافت