۳ رشته جدید در حوزه مطالعات زنان تدوین و تصویب شد

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی از تدوین دو رشته جدید خبر داد و گفت: دکتری «مطالعات حقوق خانواده» پس از تصویب به وزارت علوم ارسال شد.

۰ نظر

ارشد 96-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 93-مجموعه مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

دکتری 96-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

دکتری 94-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

دکتری 93-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر