ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

پذیرش دانشجوی بدون کنکور از سایر دانشگاه‏ها در دانشگاه علم و صنعت

 • ۵

دانشگاه علم و صنعت نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز از سایر دانشگاه ‏ها در مقطع ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طریق «آیین ‏نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان» را اعلام کرد.

آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۴

 • ۶
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود 1104 - مجموعه زبان عربی
دانلود 1105 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود 1107 - مجموعه تاریخ
دانلود 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
دانلود 1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
1110 - مجموعه زبان شناسی
دانلود 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود 1116 - مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود 1120 - مجموعه زبان فرانسه
دانلود 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دانلود 1122 - مجموعه زبان روسی
دانلود 1123 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود 1124 - مجموعه زبان المانی
دانلود 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
زبان فرانسه 
1126 - مجموعه حقوق
دانلود 1127 - مجموعه ایرانشناسی
دانلود

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دانلود 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود 1129 - زبان وادبیات اردو
دانلود 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود 1131 - مجموعه مطالعات جهان
دانلود 1132 - مجموعه باستان شناسی
دانلود 1133 - مجموعه روانشناسی
دانلود 1134 - مجموعه حسابداری
دانلود 1137 - مطالعات زنان
دانلود 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود 1139 - مددکاری اجتماعی
دانلود 1140 - پژوهش علوم اجتماعی
دانلود 1142 - مجموعه مدیریت

دانلود دفترچه شماره 1

دانلود دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 - مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود 1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود 1155 - اطلاعات استراتژیک
دانلود 1156 - اماد
دانلود 1157 - مدیریت بحران
دانلود 1201 - مجموعه علوم زمین
دانلود 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 - مجموعه شیمی
دانلود 1204 - مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 - مجموعه فوتونیک
دانلود 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود 1207 - اماروکاربردها
دانلود 1208 - ریاضیات وکاربردها
دانلود 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود 1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود 1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود 1215 - محیطزیست دریا
دانلود 1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود 1219 - مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 - مجموعه مهندسی برق
دانلود 1253 - مجموعه مهندسی نفت
دانلود 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود 1257 - مهندسی شیمی
دانلود 1259 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود 1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود 1264 - مجموعه مهندسی عمران
دانلود 1266 - مجموعه دریانوردی
دانلود 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 - مجموعه مهندسی معدن
دانلود 1272 - مجموعه مهندسی مواد
دانلود 1273 - نانوفناوری -نانومواد
دانلود 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود 1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود 1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود 1285 - مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود 1288 - مدیریت نساجی
دانلود 1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود 1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود 1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود 1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود 1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود 1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود 1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود 1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود 1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود 1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود 1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود 1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود 1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود 1313 - مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود 1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود 1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود 1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود 1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود 1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود 1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود 1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود 1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود 1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود 1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود 1327 - مدیریت کشاورزی
دانلود 1328 - مهندسی فضای سبز
دانلود 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود 1351 - طراحی شهری
دانلود 1352 - مجموعه معماری
دانلود 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود 1356 - نمایش عروسکی
دانلود 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود 1362 - طراحی صنعتی
دانلود 1363 - فرش
دانلود 1364 - طراحی پارچه ولباس
دانلود 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
دانلود 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
دانلود 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود 1509 - بیوشیمی بالینی
دانلود 1510-سم شناسی
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح جمعه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر جمعه


آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

 • ۴
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - مجموعه علوم اقتصادی

دریافت دفترچه
1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - مجموعه تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1123 - مجموعه علوم تربیتی /2
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - مجموعه ایرانشناسی
 دریافت دفترچه

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

 دریافت دفترچه 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - مجموعه باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1140 - پژوهش علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
 دریافت دفترچه 1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
 دریافت دفترچه 1201 - مجموعه علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره2

1205 - مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 - مجموعه آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - محیطزیست دریا
 دریافت دفترچه 1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - مجموعه علوم شناختی

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 - مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مجموعه مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1266 - مجموعه دریانوردی
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
 دریافت دفترچه 1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
 دریافت دفترچه 1285 - مجموعه بیوتکنولوژی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1288 - مدیریت نساجی
 دریافت دفترچه 1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
 دریافت دفترچه 1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مجموعه منابع طبیعی - بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
 دریافت دفترچه 1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1126 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه


آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶

 • ۵
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - ادیان
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه 1148- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
 دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه 1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 -  آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 - زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه 1285 - مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1311 - علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 - بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1326 - شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق


آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۷

 • ۶

آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸

 • ۵
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه

1101 - زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 - مجموعه علوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - ادیان
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربیتی
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مجموعه اطلاعات
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دریافت دفترچه 1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 -  آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 - زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه 1285 - مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه 1294 -  ایمنی - بهداشت و محیط زیست
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1311 - علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 - بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه 1510- سم شناسی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد 1110 - عصر پنجشنبه

مکان ثبت نام مجدد در کنکور ارشد ۹۹ در نیمه بهمن ماه

 • ۷
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در نیمه بهمن ماه ۹۸ فرصت مجدد ثبت نام دارند.

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نمره منفی ندارد

 • ۴۵۱

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه ۲۳ آذرماه برگزار می شود و نمره منفی ندارد.

دانشگاه شریف دانشجو ارشد بدون کنکور پذیرش می کند

 • ۳۳۴

دانشگاه صنعتی شریف برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

آزمون فراگیر ارشد پیام نور ۲۳ آذر برگزار می شود (آغاز توزیع کارت از سه شنبه)

 • ۳۳۵

آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ صبح روز جمعه ۲۳ آذر ۹۷ برگزار و کارت آزمون از سه شنبه توزیع می شود.

جزئیات ثبت نام در کنکور ارشد ۹۸ و المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

 • ۳۶۳

جزئیات ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور اعلام شد.

آغاز ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸ از بهمن ماه/ پذیرش در ۸۵ رشته

 • ۳۸۸

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۸ از ۳۰ بهمن آغاز می شود و آزمون در خرداد ۹۸ برگزار می شود.

تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۹۷ لغو شد/ اجرای تکمیل ظرفیت فقط در دکتری

 • ۳۴۸

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی برگزار نمی شود. این مرحله تنها برای رشته های دکتری تخصصی انجام خواهد شد.

مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمدید شد

 • ۴۴۸

مهلت ثبت نام برای متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (نوبت نوزدهم) تا شنبه ۱۲ آبان تمدید شد.

امشب آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد فراگیر پیام نور

 • ۴۰۰

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (نوبت بهمن ۹۷) ساعت ۲۴ امشب ۶ آبان ۹۷ پایان می پذیرد.

آزمون کارشناسی ارشد

 • ۹۴۰
1392
1393
1394
1395
1396

ارشد 96-آماد

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 96-آمار

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 96-اطلاعات استراتژیک

 • ۵۳۷

دریافت

ارشد 96-اقتصاد کشاورزی

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 96-اقیانوس شناسی فیزیکی

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 96-اکوهیدرولوژی

 • ۵۴۷

دریافت

ارشد 96-انگل شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۷

دریافت

ارشد 96-ایران شناسی

 • ۵۵۰

دریافت

ارشد 96-ایمنی شناسی دامپزشکی

 • ۵۹۵

دریافت

ارشد 96-باستان شناسی

 • ۵۴۱

دریافت

ارشد 96-بافت شناسی دامپزشکی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 96-باکتری شناسی دامپزشکی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-بیماری شناسی گیاهی

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 96-بیوتکنولوژی کشاورزی

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 96-بیوشیمی بالینی

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-تاریخ

 • ۵۰۹
دریافت

ارشد 96-ترویج و آموزش کشاورزی

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 96-توسعه روستایی

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 96-حشره شناسی کشاورزی

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه و آلمانی-کد رشته های (1130-1116-1108)

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه حقوق

 • ۵۰۷

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه زبان شناسی

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-زبان های باستانی ایران

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات اردو

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی جانوری

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی دریا

 • ۵۵۹

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی گیاهی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 96-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 96-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • ۴۷۶

دریافت

شرکت ۷۳۵ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۷ / کاهش ۱۰۰ هزار نفری داوطلبان

 • ۵۶۵

مشاور عالی سازمان سنجش از رقابت بیش از ۷۳۵ هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷ خبر داد و گفت: آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره1

 • ۵۳۲

دریافت

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره2

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-طراحی پارچه و لباس

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-طراحی شهری

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 96-طراحی صنعتی

 • ۵۴۸

دریافت

ارشد 96-علوم اقتصادی

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 96-علوم زمین

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-علوم شناختی

 • ۵۵۷

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی آب

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی باغبانی

 • ۵۷۴

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی جنگل

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی شیلات

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی محیط زیست

 • ۵۶۲

دریافت

ارشد 96-فرش

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-فیزیولوژی دامپزشکی

 • ۵۲۲

دریافت

ارشد 96-قارچ شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-ادیان

 • ۵۲۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآنی

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام

 • ۵۹۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه امور فرهنگی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه ایمنی صنعتی

 • ۴۷۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه حسابداری

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه حقوق

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه روان شناسی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه ریاضی

 • ۴۶۳

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان آلمانی

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان انگلیسی

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان روسی

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان شناسی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان عربی

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان فرانسه

 • ۶۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • ۴۵۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم اجتماعی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم اطلاعاتی

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم تربیتی

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم جغرافیایی

 • ۴۶۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم دام و طیور

 • ۴۷۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم کامپیوتر

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم محیط زیست

 • ۴۹۸
دریافت

ارشد 96-مجموعه فلسفه

 • ۴۷۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه فوتونیک

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه فیزیک

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره1

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره2

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مرتع و آبخیزداری

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه معماری

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی برق

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی شیمی

 • ۴۶۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی عمران

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی معماری کشتی

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی مکانیک

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی نفت

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی هوافضا

 • ۴۵۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای موسیقی

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

 • ۴۶۹

دریافت

ارشد 96-محیط زیست

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-مددکاری اجتماعی

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مدرسی معارف اسلامی

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مدیریت اطلاعاتی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 96-مدیریت بحران

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت جهانگردی

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت دریایی

 • ۵۳۶

دریافت

ارشد 96-مدیریت کشاورزی

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت و کنترل بیابان

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

 • ۴۵۵

دریافت

ارشد 96-مشاوره

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 96-مطالعات جهان

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-مطالعات دفاعی استراتژیک

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-مطالعات زنان

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 96-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-مهندسی پلیمر

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی در سوانح طبیعی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 96-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 96-مهندسی صنایع

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی طراحی محیط زیست

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مهندسی فضای سبز

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 96-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی معدن

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 96-مهندسی مکانیک بیوسیستم

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی نساجی

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی نقشه برداری

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-نانوفناوری-نانومواد

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 96-نمایش عروسکی

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 95-آماد

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش شنیداری-دفترچه شماره2

 • ۵۵۸

دریافت

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی-دفترچه شماره1

 • ۵۳۳

دریافت

ارشد 95-اطلاعات استراتژیک

 • ۵۳۴

دریافت

ارشد 95-اقیانوس شناسی فیزیکی

 • ۵۴۸

دریافت

ارشد 95-انگل شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-ایران شناسی

 • ۵۵۸

دریافت

ارشد 95-ایمنی شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۲

دریافت

ارشد 95-باستان شناسی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-بافت شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-باکتری شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۷

دریافت

ارشد 95-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-بیوتکنولوزی کشاورزی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-بیوشیمی بالینی

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-پژوهش علوم اجتماعی

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-ترویج و آموزش کشاورزی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-توسعه روستایی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 95-حشره شناسی کشاورزی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره2

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه مجموعه حقوق

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه و آلمانی کد رشته های (1130-1116-1108)

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-زبان های باستانی ایران

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-زبان و ادبیات اردو

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-زیست شناسی دریا

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 95-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 95-طراحی پارچه و لباس

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 95-طراحی شهری

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 95-طراحی صنعتی

 • ۵۴۴

دریافت

ارشد 95-علم اطلاعات و دانش شناسی

 • ۴۸۰

دریافت

ارشد 95-علوم تربیتی2

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 95-فرش

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 95-فیزیولوژی دامپزشکی

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 95-قارچ شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه آمار

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی2

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

 • ۵۴۶

دریافت