ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

ارشد 92-ارتباط تصویری-انیمیشن-تصویرسازی-عکاسی-نقاشی-مرمت_اشیاء_فرهنگی_و_تاریخی

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 92-الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 92-برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 • ۵۰۷

دریافت

ارشد 92-پژوهش علوم اجتماعی

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 92-پژوهش هنر-فلسفه هنر-صنایع دستی-هنر اسلام

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 92-حسابداری

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 92-زیست شناسی سلولی و ملکولی

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 92-زیست شناسی-علوم جانوری

 • ۴۸۲

دریافت

ارشد 92-زیست شناسی-علوم گیاهی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 92-طراحی شهری

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 92-مجموعه آمار

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 92-مجموعه تاریخ

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 92-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 92-مجموعه حقوق

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 92-مجموعه روان شناسی

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 92-مجموعه ریاضی

 • ۵۶۱

دریافت

ارشد 92-مجموعه زبان انگلیسی

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 92-مجموعه زبان و ادبیات فارسی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 92-مجموعه زمین شناسی

 • ۵۱۱

دریافت

ارشد 92-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 92-مجموعه شیمی

 • ۵۶۰

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم اجتماعی

 • ۵۲۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم اقتصادی

 • ۵۳۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم تربیتی1

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم تربیتی2

 • ۵۳۷

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم تربیتی3

 • ۵۳۱

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم جغرافیایی

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • ۶۱۸

دریافت

ارشد 92-مجموعه علوم کامپیوتر

 • ۵۵۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه فتونیک

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 92-مجموعه فیزیک

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه کشاورزی علوم و صنایع غذایی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 92-مجموعه مدیریت اجرایی

 • ۵۳۲

دریافت

ارشد 92-مجموعه مدیریت پروژه و ساخت

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 92-مجموعه مدیریت

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 92-مجموعه معماری

 • ۴۶۸

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی برق

 • ۵۱۱

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی صنایع

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی عمران

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 • ۶۱۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی کامپیوتر

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی کشاورزی آب

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی معدن

 • ۴۸۸
دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی معماری کشتی

 • ۵۱۱

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی مکانیک

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی مواد

 • ۵۱۴

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی نفت

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 92-مجموعه مهندسی هوافضا

 • ۵۳۵

دریافت

ارشد 92-مجموعه مواد (نانو مواد-نانو فناوری)

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 92-مهندسی تولیدات گیاهی

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 92-مهندسی شیمی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 92-مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری-سیستم های اقتصادی اجتماعی-آینده پژوهی)

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 92-مهندسی فرآوری و انتقال گاز

 • ۴۶۶

دریافت

ارشد 92-مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی در کشاورزی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 92-مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 92-مهندسی کشاورزی-علوم خاک

 • ۵۳۹

دریافت

ارشد 92-مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشین های کشاورزی

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 92-مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

 • ۵۰۲

دریافت