ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

 • ۴
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - مجموعه علوم اقتصادی

دریافت دفترچه
1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - مجموعه تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1123 - مجموعه علوم تربیتی /2
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - مجموعه ایرانشناسی
 دریافت دفترچه

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

 دریافت دفترچه 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - مجموعه باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1140 - پژوهش علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
 دریافت دفترچه 1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
 دریافت دفترچه 1201 - مجموعه علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره2

1205 - مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 - مجموعه آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - محیطزیست دریا
 دریافت دفترچه 1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - مجموعه علوم شناختی

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 - مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مجموعه مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1266 - مجموعه دریانوردی
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
 دریافت دفترچه 1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
 دریافت دفترچه 1285 - مجموعه بیوتکنولوژی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1288 - مدیریت نساجی
 دریافت دفترچه 1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
 دریافت دفترچه 1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مجموعه منابع طبیعی - بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
 دریافت دفترچه 1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1126 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه


آزمون کارشناسی ارشد

 • ۹۴۰
1392
1393
1394
1395
1396

ارشد 95-آماد

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش شنیداری-دفترچه شماره2

 • ۵۵۸

دریافت

ارشد 95-آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی-دفترچه شماره1

 • ۵۳۳

دریافت

ارشد 95-اطلاعات استراتژیک

 • ۵۳۴

دریافت

ارشد 95-اقیانوس شناسی فیزیکی

 • ۵۴۸

دریافت

ارشد 95-انگل شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-ایران شناسی

 • ۵۵۸

دریافت

ارشد 95-ایمنی شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۲

دریافت

ارشد 95-باستان شناسی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-بافت شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-باکتری شناسی دامپزشکی

 • ۵۲۷

دریافت

ارشد 95-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-بیوتکنولوزی کشاورزی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-بیوشیمی بالینی

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-پژوهش علوم اجتماعی

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-ترویج و آموزش کشاورزی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-توسعه روستایی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 95-حشره شناسی کشاورزی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 95-زبان ادبیات فارسی-دفترچه شماره2

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه مجموعه حقوق

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-زبان فرانسه و آلمانی کد رشته های (1130-1116-1108)

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-زبان های باستانی ایران

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-زبان و ادبیات اردو

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 95-زیست شناسی دریا

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 95-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 95-طراحی پارچه و لباس

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 95-طراحی شهری

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 95-طراحی صنعتی

 • ۵۴۴

دریافت

ارشد 95-علم اطلاعات و دانش شناسی

 • ۴۸۰

دریافت

ارشد 95-علوم تربیتی2

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 95-فرش

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 95-فیزیولوژی دامپزشکی

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 95-قارچ شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه آمار

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی

 • ۵۴۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی2

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی4

 • ۵۲۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی5

 • ۵۳۴

دریافت

ارشد 95-مجموعه ایمنی صنعتی

 • ۵۸۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 • ۵۴۴

دریافت

ارشد 95-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه تاریخ

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه زبان آلمانی

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 95-مجموعه حسابداری

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه حقوق

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه دریانوردی

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه روان شناسی1

 • ۵۴۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره1

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره2

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه ریاضی

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه زبان انگلیسی

 • ۵۳۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه زبان روسی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه زبان شناسی

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه زبان عربی

 • ۴۶۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه زبان فرانسه

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

 • ۴۶۳

دریافت

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی

 • ۴۵۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم گیاهی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه شیمی-دفترچه شماره1

 • ۴۸۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه شیمی-دفترچه شماره2

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم اجتماعی

 • ۵۲۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم اقتصادی

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره1

 • ۵۴۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره2

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم جغرافیایی

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم زمین

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • ۴۷۹

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم شناختی

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه علوم کامپیوتر

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه فلسفه

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره1

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 95-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

 • ۵۱۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه فیزیک

 • ۴۶۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 95-مجموعه کشاورزی-علوم خاک

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه محیط زیست (دریا)

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره1

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 95-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره2

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره1

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره2

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه مدیریت

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه مطالعات جهان

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 95-مجموعه معماری

 • ۴۸۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه منابع طبیعی-بیابان

 • ۵۱۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره1

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره2

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی پلیمر

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی عمران

 • ۴۷۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-آب

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-علوم دام و طیور

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی معماری کشتی

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی مکانیک

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-چوب

 • ۶۱۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-شیلات

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری

 • ۵۱۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 95-مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

 • ۴۶۴

دریافت

ارشد 95-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-دفترچه شماره1

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 95-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-دفترچه شماره2

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 95-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 95-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 95-مجموعه هنرهای موسیقی

 • ۴۸۰

دریافت

ارشد 95-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 95-مددکاری اجتماعی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 95-مدرسی معارف اسلامی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 95-مدیریت بحران

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-مدیریت جهانگردی

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 95-مدیریت در سوانح طبیعی

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 95-مدیریت کشاورزی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 95-مدیریت نساجی

 • ۵۱۱

دریافت

ارشد 95-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 95-مطالعات دفاعی استراتژیک

 • ۵۰۷
دریافت

ارشد 95-مطالعات زنان

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 95-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 95-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 95-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 95-مهندسی تولیدات گیاهی

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 95-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • ۴۶۸

دریافت

ارشد 95-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 95-مهندسی صنایع

 • ۵۱۰

دریافت

ارشد 95-مهندسی طراحی محیط زیست

 • ۴۷۹

دریافت

ارشد 95-مهندسی فرآوری و انتقال گاز

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 95-مهندسی فضای سبز

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 95-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 • ۵۱۰

دریافت

ارشد 95-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

 • ۵۰۷

دریافت

ارشد 95-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 95-مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

 • ۵۰۰

دریافت

ارشد 95-مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 95-مهندسی معدن-دفترچه شماره1

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 95-مهندسی معدن-دفترچه شماره2

 • ۵۱۰

دریافت

ارشد 95-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 • ۴۷۲

دریافت

ارشد 95-مهندسی مکانیک بیوسیستم

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 95-مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 95-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی

 • ۵۳۲

دریافت

ارشد 95-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 95-مهندسی نفت

 • ۵۱۴

دریافت

ارشد 95-مهندسی نقشه برداری

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 95-مهندسی هوافضا

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 95-نانوفناوری-نانومواد

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 95-نمایش عروسکی

 • ۵۱۴

دریافت

ارشد95-مجموعه مهندسی شیمی

 • ۴۷۰

دریافت