ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶

 • ۵
لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - ادیان
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی - مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه 1148- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
 دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه 1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 -  آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 - زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 - مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 - مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 - مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 - مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه

1268 - مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه 1285 - مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 - علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 - علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 - ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 - علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1311 - علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه 1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 - بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 - علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 - مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 - اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 - بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 - توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1326 - شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 - طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 - نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 - طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 - بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق


ارشد 96-آماد

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 96-آمار

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 96-اطلاعات استراتژیک

 • ۵۳۷

دریافت

ارشد 96-اقتصاد کشاورزی

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 96-اقیانوس شناسی فیزیکی

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 96-اکوهیدرولوژی

 • ۵۴۷

دریافت

ارشد 96-انگل شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۷

دریافت

ارشد 96-ایران شناسی

 • ۵۵۰

دریافت

ارشد 96-ایمنی شناسی دامپزشکی

 • ۵۹۵

دریافت

ارشد 96-باستان شناسی

 • ۵۴۱

دریافت

ارشد 96-بافت شناسی دامپزشکی

 • ۵۱۲

دریافت

ارشد 96-باکتری شناسی دامپزشکی

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-بیماری شناسی گیاهی

 • ۵۳۸

دریافت

ارشد 96-بیوتکنولوژی کشاورزی

 • ۵۲۰

دریافت

ارشد 96-بیوشیمی بالینی

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-تاریخ

 • ۵۰۹
دریافت

ارشد 96-ترویج و آموزش کشاورزی

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 96-توسعه روستایی

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 96-حشره شناسی کشاورزی

 • ۵۰۹

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۵۴۶

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه و آلمانی-کد رشته های (1130-1116-1108)

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه حقوق

 • ۵۰۷

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه-مجموعه زبان شناسی

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-زبان های باستانی ایران

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات اردو

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

 • ۵۰۴

دریافت

ارشد 96-زبان و ادبیات فارسی

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی جانوری

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی دریا

 • ۵۵۹

دریافت

ارشد 96-زیست شناسی گیاهی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 96-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • ۵۲۴

دریافت

ارشد 96-شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • ۴۷۶

دریافت

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره1

 • ۵۳۲

دریافت

ارشد 96-شیمی-دفترچه شماره2

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-طراحی پارچه و لباس

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-طراحی شهری

 • ۴۸۹

دریافت

ارشد 96-طراحی صنعتی

 • ۵۴۸

دریافت

ارشد 96-علوم اقتصادی

 • ۵۱۹

دریافت

ارشد 96-علوم زمین

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-علوم شناختی

 • ۵۵۷

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی آب

 • ۵۲۶

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی باغبانی

 • ۵۷۴

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی جنگل

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی شیلات

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 96-علوم و مهندسی محیط زیست

 • ۵۶۲

دریافت

ارشد 96-فرش

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-فیزیولوژی دامپزشکی

 • ۵۲۲

دریافت

ارشد 96-قارچ شناسی دامپزشکی

 • ۵۶۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآنی

 • ۵۲۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام

 • ۵۹۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه امور فرهنگی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه ایمنی صنعتی

 • ۴۷۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ۴۷۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه حسابداری

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه حقوق

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه روان شناسی

 • ۴۹۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه ریاضی

 • ۴۶۳

دریافت

ارشد 96-زبان فرانسه کد رشته ها (1143-1117)

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان آلمانی

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان انگلیسی

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان روسی

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان شناسی

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان عربی

 • ۴۷۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه زبان فرانسه

 • ۶۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • ۴۵۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

 • ۴۸۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم اجتماعی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 • ۵۰۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم اطلاعاتی

 • ۵۰۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم تربیتی

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم جغرافیایی

 • ۴۶۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم دام و طیور

 • ۴۷۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم کامپیوتر

 • ۴۸۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه علوم محیط زیست

 • ۴۹۸
دریافت

ارشد 96-مجموعه فلسفه

 • ۴۷۹

دریافت

ارشد 96-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

 • ۴۸۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه فوتونیک

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه فیزیک

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره1

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری-دفترچه شماره2

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مدیریت

 • ۴۹۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مرتع و آبخیزداری

 • ۴۹۷

دریافت

ارشد 96-مجموعه معماری

 • ۴۷۱

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی برق

 • ۴۹۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی شیمی

 • ۴۶۲

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی عمران

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی معماری کشتی

 • ۴۹۶

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی مکانیک

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

 • ۴۸۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی نفت

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مجموعه مهندسی هوافضا

 • ۴۵۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

 • ۴۹۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

 • ۵۰۵

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای موسیقی

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 96-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

 • ۴۶۹

دریافت

ارشد 96-محیط زیست

 • ۵۱۵

دریافت

ارشد 96-مددکاری اجتماعی

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مدرسی معارف اسلامی

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مدیریت اطلاعاتی

 • ۵۳۰

دریافت

ارشد 96-مدیریت بحران

 • ۴۸۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت جهانگردی

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت دریایی

 • ۵۳۶

دریافت

ارشد 96-مدیریت کشاورزی

 • ۵۱۸

دریافت

ارشد 96-مدیریت و کنترل بیابان

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

 • ۴۵۵

دریافت

ارشد 96-مشاوره

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 96-مطالعات جهان

 • ۴۶۱

دریافت

ارشد 96-مطالعات دفاعی استراتژیک

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-مطالعات زنان

 • ۴۹۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

 • ۵۰۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 • ۴۹۴

دریافت

ارشد 96-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

 • ۵۰۸

دریافت

ارشد 96-مهندسی پلیمر

 • ۵۱۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی در سوانح طبیعی

 • ۵۲۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 96-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 • ۴۷۴

دریافت

ارشد 96-مهندسی صنایع

 • ۴۷۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی طراحی محیط زیست

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مهندسی فضای سبز

 • ۴۷۸

دریافت

ارشد 96-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 • ۴۹۲

دریافت

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

 • ۴۸۶

دریافت

ارشد 96-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

 • ۵۱۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی معدن

 • ۵۰۳

دریافت

ارشد 96-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 • ۴۷۵

دریافت

ارشد 96-مهندسی مکانیک بیوسیستم

 • ۴۸۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی نساجی

 • ۴۶۷

دریافت

ارشد 96-مهندسی نقشه برداری

 • ۴۹۰

دریافت

ارشد 96-نانوفناوری-نانومواد

 • ۵۱۳

دریافت

ارشد 96-نمایش عروسکی

 • ۴۷۳

دریافت